Zapraszamy na Walne Zebranie Sprawozdawcze

2176

Zarząd Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” z siedzibą w Mykanowie  zgodnie z przepisami  § 20 ust. 2 i 5 Statutu Stowarzyszenia  zwołuje na dzień 29 marca 2019 r. (piątek)  na godzinę 16:00 w Restauracji Nova Stodoła w Kłomnicach ul. Częstochowska 2f

WALNE  ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE  CZŁONKÓW

STOWARZYSZENIA „RAZEM NA WYŻYNY”

 z następującym proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania oraz komisji uchwał i wniosków.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przedstawienie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Rady oraz sprawozdanie finansowe za rok 2018, dyskusja.
  5. Przedstawienie propozycji zmian w LSR oraz dyskusja.
  6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zatwierdzenia i przyjęcia sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Rady oraz sprawozdania finansowego
  • udzielenia absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczy
  • zatwierdzenia zmian w LSR
  • ustalenia wysokości składek członkowskich

7. Wolne wnioski

8. Zakończenie zebrania.

W przypadku braku obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków w wyżej podanym terminie zebranie odbędzie w tym samym dniu i miejscu o godz. 16:30 bez względu na liczbę członków.

Podczas spotkania będzie można dokonać wpłaty składek członkowskich u pracownika biura LGD.

Po Walnym Zebraniu zapraszamy na gorący poczęstunek. Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału do środy 27.03.2019 r.