Informacja o wyborze operacji własnej

58

W związku z umieszczeniem w dniu 22.06.2020 roku na stronie internetowej Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”  informacji  o planowanej do realizacji operacji własnej LGD i w związku z faktem, że w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji żaden podmiot inny niż LGD, a uprawniony do wsparcia, nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej, Zarząd Stowarzyszenia LGD w dniu 31 sierpnia 2020 r. przekazał Radzie Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” wniosek o przyznanie pomocy z zakresu Przedsięwzięcia 1.2.3 Przedsiębiorczość młodzieży w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Na posiedzeniu Rady w dniu 9 września 2020 roku operacja została wybrana do dofinansowania.