Konferencja „Wieś wielofunkcyjna szansą na rozwój lokalnej społeczności” – zaproszenie do udziału.

363

Powiat Częstochowski organizuje konferencję „Wieś wielofunkcyjna szansą na rozwój lokalnej społeczności”, która odbędzie się w dniach 7-8 października 2022 r. w OW Orle Gniazdo w Hucisku (powiat zawierciański).
W dwudniowej konferencji może wziąć udział 120 osób będących sołtysami, samorządowcami oraz przedstawicielami i członkami organizacji pozarządowych i Lokalnych Grup Działania, zamieszkujących obszary wiejskie powiatu częstochowskiego.

Szczegóły dostępne na stronie: www.czestochowa.powiat.pl -> Dla mieszkańca -> Konferencja

Tematyka:

1. „Inteligentne wioski – wsparcie oddolnych inicjatyw i narzędzi wykorzystujących nowoczesne metody i technologie, które służą poprawie jakości i poziomu życia mieszkańców obszarów wiejskich, w tym poprawie konkurencyjności terenów wiejskich, promujących ideę smart village”;

2. „Rozwój współpracy na obszarach wiejskich w wymiarze produkcyjnym, usługowym i społecznym przez dążenie do wdrożenia formuły „wsi wielofunkcyjnej”, która rozwija się nie tylko w sektorze rolniczym, ale także przez rozwój innych gałęzi lokalnej gospodarki z zachowaniem zasad proekologicznych oraz sprzyja zauważalnemu podwyższeniu jakości życia mieszkańców”

3. „Planowanie i wdrażanie rozwoju lokalnego wśród liderów obszarów wiejskich oraz pracowników lub członków LGD”

4. „Planowanie rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego danego obszaru”

5. „Działalność rad sołeckich i kół gospodyń wiejskich jako szansa na wykorzystanie potencjału lokalnej społeczności”

6. „Poprawa dostępu do infrastruktury publicznej w celu wzmocnienia przewag danego obszaru, wyrównywania szans rozwojowych wszystkich mieszkańców oraz dywersyfikacji zatrudnienia na obszarach wiejskich”

7. „Identyfikacja potencjału lokalnych społeczności w kierunku tworzenia strategii promocji produktu lokalnego”

Rekrutacja uczestników odbywa się w dniach: 14.09.2022 – 28.09.2022.
Formularze zgłoszeniowe należy złożyć w siedzibie Starostwa Powiatowego w Częstochowie pok. 205 lub u Partnera operacji: Stowarzyszenie „Razem na wyżyny”. Udział w konferencji jest bezpłatny, zapewniamy przejazd (dla ograniczonej liczby osób), zakwaterowanie i wyżywienie.