Podejmowanie działalności gospodarczej

I. PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
II. PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ KOBIETY

FORMA WSPARCIA

Premia, tzn. część środków finansowych jest wypłacana „z góry”:
I transza – 80% wnioskowanej kwoty wsparcia
II transza – 20% wnioskowanej kwoty wsparcia
Wartość dofinansowania wynosi 50 000 zł

WARUNKI DLA PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O POMOC

O pomoc może ubiegać się podmiot będący:

 • Osobą fizyczną, jeżeli :
  -jest obywatelem państwa członkowskiego UE,
  -jest pełnoletnia,
 • Miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR (zamieszkanie jest równoznaczne z zameldowaniem);
 • Nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie,chyba że podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów;
 • W okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, nie wykonywał działalności gospodarczej i nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
  -i nie została mu  dotychczas przyznana pomoc na operację w tym zakresie;

Pomoc jest przyznawana gdy:

 • Podmiot ubiegający się o pomoc posiada numer identyfikacyjny, nadany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 • Operacja nie są współfinansowane z innych środków publicznych,
 • Operacja będzie realizowana nie więcej niż w dwóch etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowanych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłaconą po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022r.,
 • Operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR,
 • Inwestycja w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy  co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres zapewnienia trwałości operacji,
 • Operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem,
 • Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych,
 • Realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych.

WARUNKI PRZYZNANIA POMOCY

Pomoc jest przyznawana, jeżeli:

 • Podmiot ubiegający się o jej przyznanie, zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, i jej wykonywanie do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, oraz:
  – wymaga zgłoszenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania działalności i podleganie tym ubezpieczeniom do dnia, w którym upłynie 2 lata do dnia wypłaty płatności końcowej, lub
  -utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne oraz utrzymanie miejsca pracy, przez co najmniej 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej;
 • Koszty planowane do poniesienia w ramach operacji:
  -mieszczą się w zakresie kosztów kwalifikowanych,
  -nie są kosztami inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowych obiektów budowlanych w części dotyczącej realizacji odcinków zlokalizowanych poza obszarem wiejskim objętym LSR;
 • Biznesplan jest racjonalny i uzasadniony zakresem operacji, w szczególności, jeżeli suma kosztów planowanych do poniesienia w ramach tej operacji, ustalona z uwzględnieniem wartości rynkowej tych kosztów, jest nie niższa niż 70% kwoty, jaką można przyznać na tę operację.

Operacja:

 • Musi być zgodna z celem głównym, szczegółowym i przedsięwzięciem LSR, musi realizować minimum jeden wskaźnik produktu, rezultatu i oddziaływania;
 • Realizowana na terenie jednej z 6 gmin LGD „Razem na wyżyny” tj. Mykanów, Rędziny, Kłomnice, Kruszyna, Dąbrowa Zielona, Miedźno;
 • Zrealizowana w nie więcej niż w dwóch etapach, a wniosek o płatność końcową zostanie złożony najpóźniej w okresie 2 lat od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie;
 • Musi uzyskać minimum 30 % maksymalnej liczby punktów według kryteriów wyboru w trakcie oceny w LGD;
 • Zakłada osiągnięcie zakładanego w biznesplanie co najmniej 30 % ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług od dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności końcowej;

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA WYŁĄCZONA Z DOFINANSOWANIA

Pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej nie przysługuje, jeżeli podejmowana działalność gospodarcza jest sklasyfikowana w Polskiej Klasyfikacji Działalności
(PKD) jako :

1. działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach,
2.górnictwo i wydobywanie;
3.działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie;
4.przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków;
5.wytwarzanie i przetwarzanie koksu
6.produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych;
7.produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
8. produkcja metali
9.produkcja pojazdów samochodowych, przyczep, naczep oraz motocykli
10.transport lotniczy i kolejowy
11.gospodarka magazynowa