Konsultacje społeczne Lokalnej Strategii Rozwoju

716

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z proponowanymi zmianami w Strategii Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”.

Zmiany dotyczą głównie przesunięć środków finansowych pochodzących z różnic kursowych z przeliczania euro, pomiędzy przedsięwzięciami. Zaproponowano również ponowną realizację operacji w ramach przedsięwzięcia z zakresu Sieciowania organizacji pozarządowych, ponieważ potrzeba ta wynikła zarówno w raporcie zewnętrznym ex-post opracowanym Fundację Socjometr dla Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” oraz podczas spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami w ramach opracowywania nowej LSR (czerwiec 2022).

Zmiany wraz z uzasadnieniem znajdują się w poniższym linku:

Uwagi, nowe propozycje prosimy przesyłać w poniższym formularzu na adres mailowy: biuro@razemnawyzyny.pl lub dostarczyć osobiście do biura LGD w Mykanowie, do dnia 7 lipca 2022 r.: