Konsultacje zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju – dodatkowa zmiana

151

Do propozycji zmian z 3.04.2023 r. w wyniku otrzymania dn. 6.04.2023 r. pisma z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dot. zmian postanowień umowy ramowej w ramach poddziałania LEADER – uchylone zostanie postanowienie ograniczające możliwość zmniejszenia środków finansowych zaplanowanych do finansowania realizacji przedsięwzięć określonych w LSR dotyczących wsparcia na podejmowanie działalności gospodarczej. W związku z powyższym wolne środki z przedsięwzięcia 1.2.1 podejmowanie działalności gospodarczej w wysokości 6 887,15 euro zostały przesunięte do przedsięwzięcia 1.1.4 Sieciowanie organizacji pozarządowych. Konsultacje w tym zakresie potrwają do dnia 12.04.2023 r.