Nabór wniosków 2/2020 Podejmowanie działalności gospodarczej

10588

 STOWARZYSZENIE „RAZEM NA WYŻYNY”
ogłasza
NABÓR 2/2020
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
na Przedsięwzięcie

PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
wskazane w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” na lata 2015-2023 (LSR)

1.Termin składania wniosków: od 31 stycznia do 21 lutego 2020 roku.

 1. Miejsce i tryb składania wniosków:
  Wnioski należy składać bezpośrednio (osobiście lub przez osobę upoważnioną lub pełnomocnika) w siedzibie Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” w Mykanowie przy ul. Cichej 72, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Ostatniego dnia składania wniosków, tj. 21.02.2020 r. wnioski przyjmowane będą do godziny 14.00. Wniosek należy złożyć w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej na płycie CD, przy czym wersja elektroniczna winna zawierać Wniosek o przyznanie pomocy, Biznesplan wraz z pomocniczymi tabelami finansowymi.
  O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”.
 2. Limit środków dostępnych w konkursie: 650 000,00 złotych
 3. Forma wsparcia: premia 50 000,00 zł.
 4. Zakres tematyczny operacji:
  Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność: rozwijanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie (zgodnie z par. 2 ust 1 pkt 2 lit.c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2017 poz. 722 i 1588 ). Zgodność z zakresem LSR: Podejmowanie działalności gospodarczej

 

 1. Cele i wskaźniki operacji :
Cel ogólny 1 Zaangażowani i przedsiębiorczy mieszkańcy obszaru LGD
Wskaźnik oddziaływania Liczba osób bezrobotnych w stosunku do liczby osób w wieku produkcyjnym
Liczba podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców
Cel szczegółowy  1.2 Pobudzenie i wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców
 

Wskaźnik rezultatu

Liczba utworzonych miejsc pracy ( ogółem) 13,4625 szt.1
Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje 7 szt.1
Liczba operacji mających pozytywny wpływ na ochronę środowiska i/lub łagodzenie zmian klimatu 1 szt.1
Przedsięwzięcie 1.2.1 Podejmowanie działalności gospodarczej
Wskaźnik produktu Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa 13 szt.1

1 Wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w ramach ogłoszonego naboru.

 1. Warunki udzielenia wsparcia i wyboru operacji:
 • Operacja musi spełniać warunki wskazane w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz warunki rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 • Operacja musi być zgodna z LSR, czyli z :

– warunkami oceny wstępnej, w tym z :

a) zakresem tematycznym,
b) formą wsparcia,
c) miejscem i terminem składania wniosku.

– celami głównymi, szczegółowymi oraz przedsięwzięciem LSR i realizuje co najmniej jeden wskaźnik oddziaływania, rezultatu i produktu,

– warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020;

 • Operacja musi spełniać warunki udzielenia pomocy wskazane w LSR, tzn. musi być zgodna w zakresie Opisu, Beneficjenta, Wartości minimalnej i maksymalnej dofinansowania oraz poziomu % wsparcia wskazanych dla Przedsięwzięcia Podejmowanie działalności gospodarczej w Tabeli 11 Tabela przedsięwzięć i typów operacji LSR.
 • Operacja musi uzyskać minimum 30% maksymalnej liczby punktów zgodnie z Kartą oceny zgodności z kryteriami wyboru dla Przedsięwzięcia: Podejmowanie działalności gospodarczej.

8. Obowiązujące kryteria wyboru operacji:

Karta oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru: Podejmowanie działalności gospodarczej. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania – 28. Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 30% maksymalnej liczby punktów, co stanowi 8,4 pkt.

 1. Wykaz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:
 • Wniosek o przyznanie pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz wskazane we wniosku załączniki niezbędne do ustalenia spełniania warunków przyznania pomocy,
 • Oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach, zasobach i doświadczeniu (dla osoby fizycznej oraz jednoosobowej działalności gospodarczej),

Przed wypełnieniem wniosku o przyznanie pomocy należy zapoznać się z wyżej wymienionymi Rozporządzeniami MRIRW oraz instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie pomocy.

 1. Miejsce udostępnienia dokumentów:

Dokumenty dostępne są na stronie www.razemnawyzyny.pl oraz w siedzibie Stowarzyszenia pod numerem telefonu: (34) 374 00 01 lub 724 043 108. Pytania można kierować również na adres email: biuro@razemnawyzyny.pl.

 

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  – wersja 3z – otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) – wersja 3z – otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zaktualizowana w dniu 1 grudnia 2017 r. (wersja 3z) – otwórz

3) Biznesplan (wersja 3z)

 • Biznesplan (.pdf) – otwórz
 • Biznesplan (.docx) – otwórz
 • Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) – otwórz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 3z) – otwórz

4) Kryteria wyboru – otwórz

5) Oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach, zasobach i doświadczeniu – otwórz

6) Karta zgodności operacji z warunkami wstępnymi tzw. karta warunków wstępnych – otwórz

7) Karta zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW
na lata 2014-2020 – otwórz

8) Karta zgodności operacji z celami i wskaźnikami LSR tzw. karta LSR – otwórz

9) Wniosek o wycofaniu wniosku o przyznaniu pomocy/dokumentu – otwórz

10) Protest – otwórz (wersja edytowalna),

11) Wniosek o wydanie opinii ws.wprowadzenia zmian w umowie o przyznanie pomocy – otwórz

12) Oświadczenie „ulga na start” – otwórz

13) Strategia LSR – otwórz