Nabór wniosków do projektu grantowego 1/2019/G Kultywowanie tradycji i historii

18997

STOWARZYSZENIE „RAZEM NA WYŻYNY”

ogłasza 

NABÓR 1/2019/G

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

na projekt grantowy p.t. 

Kultywowanie tradycji i historii obszaru LGD „Razem na wyżyny”

sposobem na wzmacnianie tożsamości lokalnej

w ramach przedsięwzięcia Kultywowanie lokalnych tradycji i historii

wskazanego w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” na lata 2015-2023 (LSR)

 1. Termin składania wniosków: od 31 grudnia 2018 r. do 28 stycznia 2019 roku
 2. Miejsce i tryb składania wniosków:

Wniosek o powierzenie grantu, wypełniony i zatwierdzony w Generatorze (link: https://omikronkonkursy.pl/wnioski/generator1.php?a=9d889036fb3dd405&&b=c570260fb82776c15841b5224bd4facc), należy wydrukować, podpisać i w wersji papierowej wraz z załącznikami złożyć bezpośrednio (osobiście lub przez pełnomocnika) w siedzibie Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” w Mykanowie przy ul. Cichej 72, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” wniosku w wersji papierowej.

 1. Forma wsparcia: refundacja.

Wnioskodawca może ubiegać się o wyprzedzające finansowanie w wysokości do 50% wnioskowanej kwoty grantu.

 1. Zakres tematyczny projektu grantowego:
 • Zgodność z zakresem Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 poz. 1570, Dz.U. 2016 poz. 1390,  Dz.U. 2017 poz. 1588): zachowanie dziedzictwa lokalnego;
 • Zgodność z zakresem LSR: kultywowanie lokalnych tradycji i historii;
 • Zakres realizowanych zadań obejmuje: szkolenia, warsztaty, spotkania, akcje społeczne, publikacje i nagrania, inscenizacje, wyposażenie, wydarzenia promujące dziedzictwo lokalne.
 1. Limit środków dostępnych w ramach projektu grantowego: 300 000,00 złotych.
 2. Cele LSR odpowiadające zakresowi projektu grantowego:
Cel ogólny 1 Zaangażowani i przedsiębiorczy mieszkańcy obszaru LGD
Wskaźnik oddziaływania Liczba mieszkańców obszaru
Cel szczegółowy  1.1 Wzmocnienie kapitału społecznego i spójności wewnętrznej obszaru
Wskaźnik rezultatu Liczba uczestników wydarzeń kultywujących lokalne tradycje i historię
Przedsięwzięcie 1.1.1 Kultywowanie lokalnych tradycji i historii
Wskaźnik produktu Liczba wydarzeń
 1. Cel i wskaźniki projektu grantowego
Cel Wzmacnianie kapitału społecznego i tożsamości lokalnej poprzez realizację inicjatyw kultywujących tradycje i historię obszaru LGD.
Wskaźnik rezultatu Liczba uczestników wydarzeń kultywujących lokalne tradycje i historię 150 szt.*
Wskaźnik produktu Liczba wydarzeń 12 szt.*

* wartość planowana do osiągnięcia w naborze 1/2019/G.

LGD zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru na każdym jego etapie, w przypadku zagrożenia niezrealizowania założonych celów i wskaźników projektu grantowego. Wskaźniki produktu określone w ogłoszeniu o naborze muszą być spełnione na poziomie co najmniej 100%, wskaźniki rezultatu określone w ogłoszeniu o naborze muszą być spełnione na poziomie co najmniej 90% wielkości określonej.

 1. Okres realizacji zadań w ramach projektu grantowego: od dnia podpisania umowy o powierzenie grantu (planowany termin 1 września 2019 r.) do 30 września 2020 r.
 2. Termin składania wniosku o rozliczenie grantu: 30 września 2020 r.
 3. Minimalna i maksymalna kwota grantu (dofinansowania): od 10 000 do 25 000 zł
 1. Minimalna i maksymalna wartość zadania: od 10 600 do 50 000 zł
 2. Intensywność pomocy: do 100% kosztów kwalifikowalnych.
 3. Limity obowiązujące w projekcie grantowym:
 • Suma grantów przyznanych na etapie wyboru podmiotom wnioskującym, będącym jednostkami sektora finansów publicznych, wynosi maksymalnie 15 % wartości projektu grantowego.
 • Limit środków na jednego Grantobiorcę w ramach projektów grantowych realizowanych przez LGD nie może przekroczyć 100 000 zł.
 1. Warunki uzyskania grantu (dofinansowania):
 • Zadanie musi spełniać warunki wskazane w rozporządzeniu;
 • Zadanie (projekt) musi być zgodne z LSR, czyli z :

– warunkami weryfikacji formalnej, w tym z :

a) miejscem i terminem składania wniosku o powierzenie grantu,

b) zakresem tematycznym,

c) formą wsparcia,

d) terminem realizacji zadania,

e) dodatkowymi warunkami wsparcia wskazanymi w ogłoszeniu o naborze,

– warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020;

– celami i wskaźnikami LSR, czyli z  celem głównym, szczegółowym oraz przedsięwzięciem LSR oraz realizuje co najmniej jeden wskaźnik oddziaływania, rezultatu i produktu;

 • Zadanie musi zostać uznane za racjonalne;
 • Zadanie musi uzyskać minimum 30% maksymalnej liczby punktów z kryteriów wyboru dla przedsięwzięcia Miejsca aktywności ruchowej. Maksymalna liczba punktów do uzyskania – 20, z czego 30% stanowi 6 pkt.
 1. Dodatkowe warunki uzyskania grantu:
 • Zakup wyposażenia, sprzętów, urządzeń itp. może stanowić maksymalnie 50% wnioskowanej kwoty grantu.
 • Wkład własny w wartość zadania w wysokości minimum 5 % wnioskowanej kwoty grantu.
 • Minimalna i maksymalna kwota grantu i wartość zadania mieści się w granicach określonych w punkcie 10 i 11.
 • W ramach projektu grantowego jeden wnioskodawca może złożyć maksymalnie 1 wniosek, a w przypadku wnioskodawców, którzy składają wniosek o powierzenie grantu w imieniu swoich jednostek organizacyjnych maksymalnie 2
 • Suma kontrolna wniosku w wersji elektronicznej z generatora i papierowej musi być zgodna
 1. Doradztwo i konsultacje wniosków
 • Wnioskodawca powinien skonsultować wniosek przed jego złożeniem z pracownikami biura LGD. Termin konsultacji należy uzgodnić telefonicznie z pracownikiem LGD.
 • Biuro LGD nie udziela konsultacji w ostatnim dniu składania wniosków w ramach naboru.
 • Konsultacje wniosku nie gwarantują pozytywnej oceny wniosków przez Radę LGD.
 1. Wymagane dokumenty:

Wniosek o powierzenie grantu wraz z załącznikami.

 1. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej:

Wzory formularzy wymaganych dokumentów aplikacyjnych oraz kart oceny dostępne są w siedzibie Stowarzyszenia lub na stronie www.razemnawyzyny.pl: