Przedsiębiorcy korzystający z dofinansowania PROW i „tarcza antykryzysowa”

983

W związku zagrożeniem epidemiologicznym w Polsce, w najbliższych tygodniach lub miesiącach, mogą Państwo napotkać utrudnienia w wywiązywaniu się z zapisów umowy o przyznanie pomocy na zakładanie lub rozwój działalności gospodarczej w ramach działania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność m.in. tempo realizacji zadań, kwalifikowalność wydatków i wskaźniki.

Epidemia COVID-19 stanowi zdarzenie o znamionach siły wyższej i w związku z tym wymaga bardziej elastycznego podejścia do procesów realizowanych w związku z Państwa projektem oraz obowiązków, jakie nakłada umowa o przyznanie pomocy.

W związku z wejściem w życie tzw. tarczy antykryzysowej beneficjenci poodejmowania tzw. samozatrudnieni mogą korzystać ze zwolnień w zakresie składek ZUS, jeżeli zostaje zachowana ciągłość w podleganiu ubezpieczeniom.

Jeżeli mają Państwo opóźnienia w realizacji swojej operacji np. brak możliwości sprowadzenia maszyny z zagranicy lub opóźnienia w jej dostawie, można zawnioskować o przedłużenie terminu realizacji projektu, o ile nie przekraczacie Państwo okresu 2 lat od dnia podpisania umowy.

Beneficjenci, którzy znajdują się w okresie pierwszego roku od dnia wypłacenia płatności ostatecznej i zobowiązani są do osiągnięcia minimum 30 % poziomu zakładanego w Biznesplanie w tab. 3.2, ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług, i w wyniku utrudnień związanych z panującą epidemią, są zagrożeni nie osiągnięciem tego progu, powinni skontaktować się mailowo lub telefonicznie ze swoim opiekunem w Urzędzie Marszałkowskim (osoba, która wyznaczona była w piśmie na etapie podpisywania umowy lub wniosku o płatność do prowadzenia sprawy).

Zwracamy się o monitorowanie przez Państwa terminów zapisanych w Waszych umowach o przyznaniu pomocy (termin składania wniosków o płatność, ankiety monitorującej) i w przypadku problemów z ich dochowaniem, wcześniejszego informowania o tym fakcie Zarządu Województwa Śląskiego lub Lokalną Grupę Działania „Razem na wyżyny”.

Należy pamiętać, iż w związku z otrzymanym dofinansowaniem na zakładanie firm oraz na rozwój firm w ramach działania 19.2, nie można zawieszać działalności gospodarczej w okresie trwałości operacji. Należy również realizować wskaźniki związane z liczbą zadeklarowanych miejsc pracy w przeliczeniu na etaty, w tym z grup defaworyzowanych, wpisanych do umowy o przyznanie pomocy.

W sytuacjach kryzysowych, zgodnie z stanowiskiem MRIRW możliwe jest  całkowite lub częściowe zwolnienie beneficjentów z wykonania zobowiązania lub zmiany terminu jego wykonania w przypadku niewykonania co najmniej jednego ze zobowiązań z powodu okoliczności o charakterze siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności. W takiej sytuacji zastosowanie będą miały przepisy § 14 umowy o przyznanie pomocy: W przypadku niewykonania co najmniej jednego ze zobowiązań (…) z powodu zaistnienia okoliczności o charakterze siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności, określonych w przepisach unijnych, Beneficjent może zostać całkowicie lub częściowo zwolniony przez Zarząd Województwa z wykonania tego zobowiązania lub za zgodą Zarządu Województwa zmianie może ulec termin jego wykonania.

Ponadto z informacji przekazanych przez Ministerstwo wynika, że trwają prace legislacyjne, których celem jest niezwłoczne wprowadzenie rozwiązań pomocnych beneficjentom. Po upublicznieniu przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyników prac legislacyjnych w przedmiotowej sprawie, zostanie zamieszczony stosowny komunikat.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy: biuro@razemnawyzyny.pl lub telefoniczny 724 043 108.

Ustawę znajdą Państwo pod linkiem:http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000568

Zapisy dot. składek ZUS w art. 31zo