Sieciowanie organizacji pozarządowych

Tytuł operacji własnej: Razem można więcej, lepiej, skuteczniej! 

Kwota dofinansowania: 49 999,00 zł

Źródło finansowania: „Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – Europa inwestująca w obszary wiejskie”; Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER; poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego w ramach  inicjatywy LEADER

Umowa przyznania pomocy na operacje własną pomiędzy LGD a UM z 03.03.2020 r.

Aneks nr 1

Aneks nr 2