Udział w kolejnych sesjach Rad Gmin

4623

Odbyły się kolejne sesje Rad Gmin, podczas których przedstawiliśmy możliwości pozyskiwania środków w ramach wdrażania LSR. W dniu 21 czerwca w Dąbrowie Zielonej i w Rędzinach uczestniczyła Dyrektor biura – Edyta Bauć oraz 22 czerwca w Kłomnicach pracownik biura – Halina Pruciak. Podczas sesji zaprezentowano przedstawicielom gminy – radnym, sołtysom, pracownikom gminy krótką prezentację nt. Leader 2016-2023 – nowe wyzwania i nowe możliwości pozyskiwania funduszy unijnych poprzez Stowarzyszenie „Razem na wyżyny”.

Na wstępie uczestnicy sesji zapoznali się z podsumowaniem poprzedniego okresu wdrażania strategii. W kolejnej części wystąpienia przedstawiono informacje dotyczące wysokości budżetu, jakim dysponuje LGD w okresie 2016-2023, na jakie przedsięwzięcia będzie on przeznaczony w ramach realizacji strategii rozwoju lokalnego naszego obszaru oraz na jakie zakresy działań mieszkańcy, organizacje pozarządowe, jednostki sektora publicznego i przedsiębiorcy będą mogli pozyskać dofinansowanie ze środków unijnych. Na zakończenie poproszono obecnych, aby przekazywali informacje o możliwościach pozyskania pomocy poprzez LGD wśród organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i mieszkańców.