Zapraszamy na Walne Zebranie Sprawozdawcze

292

Zarząd Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” z siedzibą w Mykanowie zgodnie z przepisami § 20 ust. 2 i 5 Statutu Stowarzyszenia zwołuje na dzień 12 kwietnia 2023 r. (środa) na godzinę 16:00Gminnym Ośrodka Kultury w Rędzinach (sala lustrzana) ul. Mickiewicza 7, 42-242 Rędziny

ZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA „RAZEM NA WYŻYNY”

 z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór komisji uchwał i wniosków.
 5. Przedstawienie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Rady oraz sprawozdania finansowego za rok 2022 r. oraz dyskusja.
 6. Przedstawienie propozycji zmian w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność LSR na lata 2016-2023 oraz dyskusja.
 7. Przedstawienie zmian w Kryteriach wyboru operacji, wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów oraz dyskusja
 8. Przedstawienie zmian w składzie Rady, dokonania kooptacji.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za 2022 r.
  b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok,
  c) zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi,
  d) udzielenia absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczy,
  e) zatwierdzenia sprawozdania Rady za rok 2022,
  f) zatwierdzenia zmian w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność,
  g) zatwierdzenia zmian w Kryteriach wyboru operacji,
  h) zatwierdzenie kooptacji członka Rady Koła Gospodyń Wiejskich w Grabowej.
 10. Przygotowywania do nowego okresu programowania 2023-2027 oraz opracowanie nowej Strategii Rozwoju lokalnego.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zakończenie zebrania.

W przypadku braku obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków w wyżej podanym terminie zebranie odbędzie w tym samym dniu i miejscu o godz. 16:15 bez względu na liczbę członków.