Zapraszamy na Walne Zebranie

26984

Zarząd Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” z siedzibą w Mykanowie zgodnie z przepisami § 20 ust. 2 i 5 Statutu Stowarzyszenia zwołuje na dzień 17 czerwca 2020 r. (środa) na godzinę 16:00Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Mykanowie ul. Samorządowa 1A

ZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE  CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA „RAZEM NA WYŻYNY”

z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania, komisji uchwał i wniosków.
 3. Dyskusja w sprawie propozycji zmian w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność LSR oraz upoważnienia Zarządu lub Pełnomocnika do wprowadzania zmian w LSR.
 4. Dyskusja w sprawie propozycji zmian w Kryteriach wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów oraz Kryteriach wyboru Grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmian kryteriów.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:                                                                                                    zatwierdzenia zmian w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” na lata 2015-2023,                                                                          upoważnienia Zarządu lub Pełnomocnika Stowarzyszenia do wprowadzania zmian, poprawek i korekt w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność,                                         zatwierdzenia zmian w Kryteriach wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów oraz w Kryteriach wyboru Grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów.
 6. Wolne głosy i wnioski.
 7. Zakończenie zebrania.

W przypadku braku obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków w wyżej podanym terminie zebranie odbędzie w tym samym dniu i miejscu o godz. 16:30 bez względu na liczbę członków.

Informujemy, iż Walne Zebranie odbędzie się z zachowaniem obowiązujących zasad reżimu sanitarnego w związku z panującą epidemią SARS-CoV-2.

 • Prosimy aby każdy uczestnik posiadał środki ochrony (maseczki, rękawiczki jednorazowe) zgodnie z wymogami.
 • Przy podpisywaniu listy obecności prosimy o zachowanie wskazanego odstępu pomiędzy osobami.
 • Osoby z objawami przeziębienia nie zostaną wpuszczone na salę obrad.
 • Dokumenty, które zostały wskazane w porządku obrad, otrzymają Państwo drogą mailową (na adres wskazany w deklaracji członkowskiej) lub pocztą w przypadku braku adresu mailowego, w terminie 14 dni przed posiedzeniem. Prosimy o zapoznanie się z nimi i w przypadku uwag o przesłanie ich zwrotnym mailem do dnia 08.06.2020 r. Podczas posiedzenia dokumenty te nie będą odczytywane, co usprawni przebieg obrad. Podczas dyskusji wyjaśnimy zgłoszone przez Państwa uwagi i wątpliwości.
 • Bardzo prosimy o zgłoszenie obecności/nieobecności telefonicznie pod numer 724 043 108 lub 34 374 00 01 lub mailem na adres biuro@razemnawyzyny.pl, w terminie do 15 czerwca 2020 r.