Zaproszenie na Walne Zebranie

2297

 

Zarząd Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” z siedzibą w Mykanowie zgodnie z przepisami § 20 ust. 2 i 5 Statutu Stowarzyszenia zwołuje na dzień 29 czerwca 2021 r. (wtorek) na godzinę 16:00Keja Kajaki Smażalnia Wędzarnia Ryb w Łęgu  (Łęg 63a),

ZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA „RAZEM NA WYŻYNY”

 z następującym proponowanym porządkiem obrad

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór komisji uchwał i wniosków
 5. Przedstawienie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Rady oraz sprawozdania finansowego za rok 2020 r. oraz dyskusja
 6. Dyskusja w sprawie propozycji zmian w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność LSR
 7. Dyskusja w sprawie propozycji zmian w Kryteriach wyboru Grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za 2020 r.
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok,
  • zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi, 
  • udzielenia absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczy,
  • zatwierdzenia sprawozdania Rady,
  • zatwierdzenia zmian w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność,
  • zatwierdzenia zmian w Kryteriach wyboru Grantobiorców,
  • ustalenia wysokości składek członkowskich.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zakończenie zebrania.

W przypadku braku obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków w wyżej podanym terminie zebranie odbędzie w tym samym dniu i miejscu o godz. 16:15 bez względu na liczbę członków.

Spotkanie odbędzie w otwartej przestrzeni, w związku z powyższym prosimy o odpowiedni do pogody strój.

Dokumenty, które zostały wskazane w porządku obrad, otrzymają Państwo drogą mailową (na adres wskazany w deklaracji członkowskiej) lub pocztą w przypadku braku adresu mailowego, w terminie 14 dni przed posiedzeniem. Prosimy o zapoznanie się z nimi i w przypadku uwag o przesłanie ich zwrotnym mailem do dnia 18.06.2021 r.

Bardzo prosimy o zgłoszenie obecności/nieobecności telefonicznie pod numer 724 043 108 lub 34 374 00 01 lub mailem na adres biuro@razemnawyzyny.pl, w terminie do 23 czerwca 2021 r.