Plan komunikacji

W celu efektywnego i skutecznego wdrożenia LSR ważne jest, aby zapewnić różnorodne metody obustronnej komunikacji pomiędzy LGD, a społeczności lokalną – grupami docelowymi, w tym grupami defaworyzowanymi. Działania przedstawione w planie komunikacji mają na celu animowanie społeczności lokalnej i tworzenie warunków do wzajemnej współpracy i wymiany informacji, co przyczyni się do zwiększenia włączenia się mieszkańców w realizację działań zaplanowanych w ramach LSR. Zaangażowanie i aktywność społeczności lokalnej w bieżącym wdrażaniu zapisów dokumentu może w znacznym stopniu przyczynić się do osiągnięcia założonych celów. W związku z tym ważne jest, aby umożliwić maksymalną partycypację społeczną mieszkańców w procesie tworzenia i realizacji Strategii, a także zachować jej oddolny charakter. Jest to kluczowy element stanowiący fundament wspólnych działań podejmowanych na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru LGD „Razem na wyżyny”.

Plan komunikacji ze społecznością lokalną – 2023 rok


Plan komunikacji ze społecznością lokalną – 2022 rok

Plan komunikacji ze społecznością lokalną – 2021 rok (zmiana 29.10.2021 r.)

Plan komunikacji ze społecznością lokalną – 2021 rok

Plan komunikacji ze społecznością lokalną – 2020 rok (zmiana 30.12.2020 r.)

Plan komunikacji ze społecznością lokalną – 2020 rok

Plan komunikacji ze społecznością lokalną  – 2019 rok

Plan komunikacji na 2018 r (zmiana 5.11.2018 r.)

Plan komunikacji ze społecznością lokalną – 2018 rok (zmiana 09.2018 r.)

Plan komunikacji ze społecznością lokalną na 2018 r.

Plan komunikacji na 2017 r. ( zmiana 23.10.2017 r.)

Plan komunikacji ze społecznością lokalną na 2017 r.

Plan komunikacji ze społecznością lokalną Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”