Projekty Grantowe

Poddziałanie 19.2 Oświadczenia składane w ramach realizacji zadań w projektach grantowych.


KLAUZULE – oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych
KLAUZULE – do karty wkładu rzeczowego
KLAUZULE – do list obecności