Rozwój działalności gospodarczej

FORMA WSPARCIA

Pomoc na operację jest przyznawana w formie refundacji kosztów kwalfikowanych.
-do 70 % kosztów kwalfikowanych operacji dla grupy defaworyzowanej określonej w LSR tzn. kobiety
-do 50 % kosztów kwalfikowanych operacji- pozostałe podmioty
Wartość przyznanej pomocy (dofinansowania) na jedną operację od 25 001,00 zł do 300 000 zł

WARUNKI DLA PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O POMOC

O pomoc może ubiegać się podmiot będący:

 1. Osobą fizyczną, jeżeli :
  -jest obywatelem państwa członkowskiego UE,
  -jest pełnoletnia,
  -miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonywana jest działalność gospodarcza, wpisana do CEIDG znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku osoby fizycznej wykonującej działalność do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,albo
 2. osobą prawną, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo
 3. jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.
  W przypadku gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej warunki określone w pkt.1 powinny być spełnione przez wszystkich wspólników tej spółki.

Pomoc jest przyznawana gdy:

 • Podmiot ubiegający się o pomoc posiada numer identyfikacyjny, nadany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 • Koszty kwalifikowane operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych,
 • Operacja będzie realizowana nie więcej niż w dwóch etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowanych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłaconą po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022r.,
 • Operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR,
 • Inwestycja w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy  co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres zapewnienia trwałości operacji,
 • Operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem,
 • Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych,
 • Podmiot ten wykaże, że :
  -posiada doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze podobnym do operacji którą zamierza realizować, lub
  -posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji lub,
  -posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji lub,
  -wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, która zamierza realizować

 • Realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych,

 • Została wydana ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jej wydanie jest wymagane przepisami odrębnymi.

  W przypadku gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej pomoc jest przyznawana, jeżeli numer identyfikacyjny został nadany spółce.

  Operacja:

 • Musi być zgodna z celem głównym, szczegółowym i przedsięwzięciem LSR, musi realizować minimum jeden wskaźnik produktu, rezultatu i oddziaływania;
 • Realizowana na terenie jednej z 6 gmin LGD „Razem na wyżyny„ tj. Mykanów, Rędziny, Kłomnice, Kruszyna, Dąbrowa Zielona, Miedźno;
 • Musi uzyskać minimum 30 % maksymalnej liczby punktów według kryteriów wyboru podczas prowadzonej oceny w LGD;
 • Zakłada osiągnięcie zakładanego w biznesplanie co najmniej 30 % ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług od dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności końcowej.

WARUNKI PRZYZNANIA POMOCY

Pomoc jest przyznawana, jeżeli:

 • Podmiot ubiegający się o jej przyznanie  w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wykonywał łącznie 365 dni działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, jako mikroprzedsiębiorstwo albo małe przedsiębiorstwo,
 • Operacja zakłada:
  -zakłada utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, a osoba, dla której zostanie  utworzone to miejsce pracy, zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o procę,
  -utrzymanie miejsc pracy, w tym miejsc pracy, które zostaną utworzone w ramach realizacji operacji, do dnia, w którym upłyną 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej,
 • Nie otrzymał dofinansowania na podejmowanie działalności w ramach PROW 2014-2020 albo upłynęło co najmniej 2 lata od dnia przyznania temu podmiotowi pomocy.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA WYŁĄCZONA Z DOFINANSOWANIA

Pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej nie przysługuje, jeżeli podejmowana działalność gospodarcza jest sklasyfikowana w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako :

1. działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach,
2.górnictwo i wydobywanie;
3.działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie;
4.przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków;
5.wytwarzanie i przetwarzanie koksu
6.produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych;
7.produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
8. produkcja metali
9.produkcja pojazdów samochodowych, przyczep, naczep oraz motocykli
10.transport lotniczy i kolejowy
11.gospodarka magazynowa

KWALIFIKOWALNOŚĆ KOSZTÓW

Do kosztów kwalfikowanych zalicza się :

1. koszty ogólne o których mowa w art. 45 ust. 2 lit c rozporządzenia nr 1305/2013
2.zakup robót budowlanych i usług;
3.zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego oraz zakup patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
4.najmu lub dzierżawy maszyn,wyposażenia lub nieruchomości,
5.zakup nowych maszyn lub  wyposażenia,
6.zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą,
7.zakup innych rzeczy niż wymienione w pkt.5 i 6, w tym materiałów,
8.podatków od towarów i usług (VAT)

-Koszty muszą być uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.
-Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także wartość wkładu rzeczowego, o którym mowa w art. 69 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013 (w formie robót budowlanych, towarów, usług). Wartość wkładu rzeczowego w formie nieodpłatnej pracy ustala się jako iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy, i liczby 168.
-Po ustaleniu wysokości pomocy  koszty ogólne są uwzględniane w wysokości nieprzekraczającej  10 % pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, a koszty zakupu środków transportu – w wysokości nieprzekraczającej 30 % pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, pomniejszonych o koszty ogólne.