Podejmowanie działalności gospodarczej

I. PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
II. PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ KOBIETY

FORMA WSPARCIA

Premia, tzn. część środków finansowych jest wypłacana „z góry”:
I transza – 80% wnioskowanej kwoty wsparcia
II transza – 20% wnioskowanej kwoty wsparcia
Wartość dofinansowania wynosi:
– dla podejmowanie działalności gospodarczej – 50 000 zł
– dla podejmowania działalności gospodarczej przez kobiety – 65 000 zł

WARUNKI DLA PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O POMOC

O pomoc może ubiegać się podmiot będący:

 • Osobą fizyczną, jeżeli :
  -jest obywatelem państwa członkowskiego UE,
  -jest pełnoletnia,
 • Miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR (zamieszkanie jest równoznaczne z zameldowaniem);
 • nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. poz. 1885, z 2009 r. poz. 489 oraz z 2017 r. poz. 2440)
  jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów;
 • w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców), w szczególności nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
  – i nie została mu dotychczas przyznana pomoc na operację w tym zakresie;

Pomoc jest przyznawana gdy:

 • Podmiot ubiegający się o pomoc posiada numer identyfikacyjny, nadany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 • Koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych,
 • Operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.,
 • Operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR, chyba że operacja dotyczy inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowego obiektu budowlanego, którego odcinek będzie zlokalizowany poza tym obszarem;
 • Inwestycje trwale związane z nieruchomością w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji zgodnie z art. 71 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1303/2013”
 • Operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem;
 • Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych;
 • podmiot ten wykaże, że:

a) posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub
b) posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub
c) posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub
d) wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować;

 • realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych;
 • została wydana ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jej wydanie jest wymagane przepisami odrębnymi.

WARUNKI PRZYZNANIA POMOCY

Pomoc jest przyznawana, jeżeli:

 • operacja zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców), i jej wykonywanie do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, oraz:
  – zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podleganie tym ubezpieczeniom do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, lub
  – utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, zatrudnienie osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę, a także utrzymanie utworzonych miejsc pracy do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej;
 • koszty planowane do poniesienia w ramach operacji:
  – mieszczą się w zakresie kosztów, o których mowa w § 17 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
  b) nie są kosztami inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowych obiektów budowlanych w części dotyczącej realizacji odcinków zlokalizowanych poza obszarem wiejskim objętym LSR;
  4) biznesplan, jest racjonalny i uzasadniony zakresem operacji, w szczególności, jeżeli
  suma kosztów planowanych do poniesienia w ramach tej operacji, ustalona uwzględnieniem wartości rynkowej tych kosztów, jest nie niższa niż 70% kwoty, jaką można przyznać na tę operację.

Operacja:

 • Musi być zgodna z celem głównym, szczegółowym i przedsięwzięciem LSR, musi realizować minimum jeden wskaźnik produktu, rezultatu i oddziaływania;
 • Realizowana na terenie jednej z 6 gmin LGD „Razem na wyżyny” tj. Mykanów, Rędziny, Kłomnice, Kruszyna, Dąbrowa Zielona, Miedźno;
 • Zrealizowana w nie więcej niż w dwóch etapach, a wniosek o płatność końcową zostanie złożony najpóźniej w okresie 2 lat od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie;
 • Musi uzyskać minimum 30 % maksymalnej liczby punktów według kryteriów wyboru w trakcie oceny w LGD;
 • Zakłada osiągnięcie zakładanego w biznesplanie co najmniej 30 % ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług od dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności końcowej;

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA WYŁĄCZONA Z DOFINANSOWANIA

Pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej nie przysługuje, jeżeli podejmowana działalność gospodarcza jest sklasyfikowana w Polskiej Klasyfikacji Działalności
(PKD) jako :

1. działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach,
2.górnictwo i wydobywanie;
3.działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie;
4.przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków;
5.wytwarzanie i przetwarzanie koksu
6.produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych;
7.produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
8. produkcja metali
9.produkcja pojazdów samochodowych, przyczep, naczep oraz motocykli
10.transport lotniczy i kolejowy
11.gospodarka magazynowa