Wykaz członków

Członkami  Stowarzyszenia są osoby fizyczne i osoby prawne zamieszkujące lub posiadające siedzibę na terenie Partnerstwa obejmującego gminy:  Dąbrowa Zielona, Kłomnice, Kruszyna, Miedźno, Mykanów i Rędziny.

Członkowie Stowarzyszenia reprezentują wszystkie trzy sektory:

  • publiczny, w skład którego wchodzą: gminy, gminne ośrodki kultury;
  • społeczny, w skład którego wchodzą: fundacje, stowarzyszenia, towarzystwa, ochotnicze straże pożarne, rady sołeckie, osoby fizyczne
  • gospodarczy, na który składają się: firmy i ich przedstawiciele.

Ponad połowa członków reprezentuje sektor społeczny, wiele osób to przedstawiciele różnych organizacji pozarządowych działających na terenie Partnerstwa.
Członkowie Stowarzyszenia to w większości osoby, które społecznie działają w swoich miejscach pracy i zamieszkania. Dążą do rozwoju swoich małych społeczności wiejskich, integrują i aktywizują innych mieszkańców do podejmowania wspólnych przedsięwzięć.
Członkami Stowarzyszenia są wszystkie gminy wchodzące w skład LGD tj. Dąbrowa Zielona, Kłomnice, Kruszyna, Miedźno, Mykanów i  Rędziny. Na podstawie ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFROW są one członkami zwyczajnymi i posiadają takie same prawa jak osoby fizyczne.

Łącznie liczba członków Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” wynosi  100 osoby fizyczne/prawne.

>>> WYKAZ CZŁONKÓW LGD <<<