Beneficjenci

Poddziałanie 19.2 Oświadczenia składane w LGD lub UM na etapie składania wniosku o przyznanie pomocy lub wniosku o płatność.


KLAUZULE – oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych
KLAUZULE – do karty wkładu rzeczowego wersja edytowalna (tutaj)
KLAUZULE – do list obecności wersja edytowalna (tutaj)