KSOW

„Lepszy przykład niż wykład – dobre praktyki działań realizowanych na obszarach wiejskich”

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie loga-1.png

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Stowarzyszenie „Razem na wyżyny” realizuje operację w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023 pn.: „Lepszy przykład niż wykład – dobre praktyki działań realizowanych na obszarach wiejskich”, w ramach której zorganizowany zostanie dwudniowy wyjazd studyjnego, w ramach której uczestnicy poznają dobre praktyki inicjatyw podejmowanych na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Kwota refundacji: 46 555,39 zł

Celem operacji jest:
Upowszechnianie wiedzy i wymiana doświadczeń
w zakresie inicjatyw podejmowanych na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Przewidziane efekty operacji:

  • wymiana wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu aktywizacji społeczności oraz rozwoju lokalnego  na obszarach wiejskich na przykładzie zrealizowanych projektów w woj. śląskim – w tym wspartych przez LGD (co stanowi główny temat niniejszej operacji) oraz przeszkolenie 50 uczestników wyjazdu studyjnego z powyższego zakresu.

  • zdobycie praktycznych informacji nt. podejścia do rozwoju obszarów wiejskich (podpatrzenie jak to wygląda na obszarze innej LGD), zapoznanie się z nowymi rozwiązaniami w zakresie wspierania rozwoju gospodarczego oraz poznanie dobrych praktyk i rozwiązań w zakresie aktywizacji społeczności lokalnych. Zobaczenie w terenie przykładów inicjatyw i przedsięwzięć, które mają wpływ na rozwój obszarów wiejskich wpłynie na wzrost zaangażowanie szerszej liczby osób w podejmowanie działań i nowych przedsięwzięć. Zmotywowanie do działania większej liczy osób spowoduje wzrost liczby podejmowanych działań. Otrzymanie zasobu odpowiedniej wiedzy potrzebnej do podejmowania działań zmierzających do rozwoju obszarów wiejskich a także dzielenie się najlepszymi praktykami i pomysłami pomiędzy uczestnikami, bezpośredni kontakt uczestników z beneficjentami i wspólna aktywizacja to kierunek działań który wspiera włączenie społeczne, ograniczanie ubóstwa i rozwój gospodarczy na obszarach wiejskich.

plakat informacyjny

Chcesz zostać Partnerem KSOW – zarejestruj się na stronie ksow.pl


Smart Village – droga do rozwoju inteligentnych wsi

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie loga-1.png

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Stowarzyszenie „Razem na wyżyny” realizuje operację w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023 pn.: „Smart Village – droga do rozwoju inteligentnych wsi, w ramach której zorganizowane zostaną dwudniowy warsztat/szkolenie w trakcie których przekazana zostanie lokalnym liderom wiedza dot. idei Smart Village.

Kwota refundacji: 21303,02 zł

Celem operacji jest:
Zwiększenie wiedzy lokalnych liderów w zakresie inteligentnych wsi oraz tworzenia koncepcji Smart Village.

Przewidziane efekty operacji:

  • Przeszkolenie 23 lokalnych liderów na temat inteligentnych wsi oraz tworzenia koncepcji Smart Village.
  • Pobudzenie lokalnych liderów do stworzenia planów (koncepcji) smart wsi dzięki wymianie doświadczeń i wiedzy z osobami, które wdrożyły już to narzędzie w swoim otoczeniu, a dzięki koncepcjom nastąpi zrównoważony rozwój obszarów oparty na wykorzystaniu innowacji, nowoczesnych technik i cyfryzacji, a w efekcie powstaną inteligentne, zrównoważone i innowacyjne wsie, która wykorzystują nowoczesne technologie w celu poprawy jakości i poziomu życia jej mieszkańców.

Chcesz zostać Partnerem KSOW – zarejestruj się na stronie ksow.pl


„Leader – sukcesy dzisiaj i możliwości jutra” kongres liderów kształtujących rozwój obszarów wiejskich LGD „Razem na wyżyny”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Stowarzyszenie „Razem na wyżyny” realizuje operację w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021  pn.: „Leader – sukcesy dzisiaj i możliwości jutra” kongres liderów kształtujących rozwój obszarów wiejskich LGD „Razem na wyżyny, w ramach której zorganizowany zostanie kongres dotyczący teraźniejszości oraz przyszłości obszarów wiejskich w kolejnej perspektywie finansowej.

Kwota refundacji: 27 306,66 zł

Celem operacji jest:
Wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy lokalnymi liderami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań organizacji pozarządowych na rzecz tego rozwoju.

Przewidziane efekty operacji:
Zwiększenie wiedzy 70 uczestników kongresu, w tym liderów lokalnych z 6 gmin partnerskich LGD ,,Razem na wyżyny” (Dąbrowa Zielona, Kłomnice, Kruszyna, Miedźno, Mykanów, Rędziny) na temat celów klimatycznych w nowej perspektywie programowania, idei Smart Villages oraz formuły wielofunduszowości wdrażanej przez LGD.

Termin organizacji kongresu: 25 czerwca 2021 r.

Tematyka kongresu:
– Przykłady i efekty działań lokalnych organizacji na rzecz wielowymiarowego rozwoju wsi;
– RLKS jako narzędzie rozwoju lokalnego – doświadczenia i przykłady z wdrażania instrumentu Leader/RLKS w perspektywie 2014-2020;
– Smart village jako nowa formuła wsparcia innowacji lokalnych na wsi;
– Cele klimatyczne UE w nowym okresie programowania na lata 2021-2027 Praktyczne możliwości wdrażania celów klimatycznych w Programie Leader;
– Możliwości i szanse rozwoju obszarów wiejskich województwa śląskiego w nowym okresie programowania 2020-2027 dzięki instrumentowi wielofunduszowości wdrażanego przez lokalne grupy działania;

Operacja jest realizowana w partnerstwie Stowarzyszenia „Partnerstwo Północnej Jury”, LGD „Zielony Wierzchołek Śląska” i Stowarzyszenia Inicjatyw Twórczych „DRATWA”.

Chcesz zostać Partnerem KSOW – zarejestruj się na stronie ksow.pl