Historia powstania

  W kwietniu 2004 r. w siedzibie Regionalnego Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Częstochowie odbyła się konferencja na temat Programu Pilotażowego Leader+ w Polsce, w której uczestniczyli mieszkańcy obszaru działania Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”. Konferencja zrodziła pierwsze zainteresowanie programem Leader+ i możliwościami jakie stwarza.
W sierpniu 2004 roku w Częstochowie odbyło się spotkanie, IMG_0146w którym uczestniczyli Krzysztof Smela, Wójt Gminy Mykanów, Adam Wochal, pracownik Urzędu Gminy w Mykanowie (pierwszy prezes) oraz Katarzyna Wojciuk pracownik Regionalnego Centrum. Na spotkaniu zapadła decyzja, że gmina Mykanów przystąpi do uczestnictwa w Programie Pilotażowym Leader+, składając wniosek do I Schematu.
W wyniku ustaleń z inicjatywy Gminy Mykanów podjęte zostały działania zmierzające do utworzenia Lokalnej Grupy Działania, której celem miało być wspieranie inicjatyw związanych z rozwojem obszarów wiejskich. Do współpracy zaproszone zostały sąsiednie gminy: Miedźno, Kłomnice, Kruszyna i Rędziny.
Dnia 18 października 2004 roku odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli wójtowie wszystkich pięciu gmin oraz pracownicy urzędów gmin. Podczas spotkania powstał projekt podpisanego później porozumienia, na mocy którego wójtowie zobowiązali się do zabezpieczenia środków finansowych na realizację Projektu. Powołano również grupę roboczą, która została zobowiązana do opracowania Projektu i złożenia go w Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa. Gminę Mykanów wybrano jako gminę wiodącą, upoważniając ją do złożenia wniosku w imieniu wszystkich zainteresowanych gmin.
Wniosek o dofinansowanie złożony został 14 grudnia 2004 roku, natomiast 31 sierpnia
2005 roku w Warszawie wójt Gminy Mykanów podpisał z Fundacją Programów Pomocy dla Rolnictwa umowę o dofinansowanie. Zakres działań zaplanowanych we wniosku do Schematu I Pilotażowego Programu Leader + zakładał rozwijanie inicjatywy wielotorowo. Wskutek skomplikowanych i przeciągających się procedur przetargowych, realizacja najważniejszej części projektu a więc szkoleń i warsztatów z mieszkańcami i potencjalnymi członkami przyszłego partnerstwa zmierzających do powołania LGD, opracowania LSR rozpoczęła się dopiero 23 listopada 2005 roku.
Następnie 11 kwietnia 2006 roku Lokalna Grupa Działania została zarejestrowana w KRS pod nazwą Stowarzyszenie „Razem na wyżyny”. Wniosek złożony przez nią do Schematu II Programu Leader został bardzo wysoko oceniony, co umożliwiło aktywne działanie Partnerstwa do obecnej chwili. W tym czasie podjęte zostały działania, których celem było pozyskanie wiedzy i umiejętności przez członków LGD służących dalszemu sprawnemu funkcjonowaniu Lokalnej Grupy Działania, jej promocji oraz krzewienia partnerskiej współpracy pomiędzy mieszkańcami, instytucjami i organizacjami pozarządowymi obszaru „Razem na wyżyny”. W lutym 2007 r. powstało biuro Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”, w którym został zatrudniony 1 pracownik na umowę o pracę – Edyta Bauć. Biuro zajęło się administrowaniem realizacji zadań w ramach Schematu II i koordynowaniem funkcjonowania LGD.
16 czerwca 2008 roku Stowarzyszenie „Razem na wyżyny” zostało zarejestrowane w KRS
w tzw. nowej formule prawnej, tj. w oparciu o Ustawę z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2007 r. Nr 64 poz. 427), a następnie złożyło wniosek o swój wybór do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w latach 2009–2015. W wyniku oceny dokonanej przez Samorząd Województwa Śląskiego LGD „Razem na wyżyny” znalazło się na szczycie listy rankingowej w województwie śląskim i zostało wybrane do realizacji LSR w okresie programowania 2007–2013 na podstawie umowy z dnia 22 maja 2009 roku o warunkach i sposobie realizacji LSR, z budżetem w wysokości 7 375 728 zł.
26 stycznia 2011 roku LGD „Razem na wyżyny” powiększyła obszar swojego działania
o Gminę Dąbrowa Zielona. Przystąpiono wówczas do dokonania koniecznych uzupełnień
w dokumencie LSR. Prace nad rozszerzeniem Strategii podjęto również w związku
z przystąpieniem do konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w lipcu 2012 roku na realizację dodatkowych zadań w ramach wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju dla najefektywniejszych organizacji. Od tego momentu rozpoczęła się praca nad stworzeniem projektu zmian LSR, która polegała na spotkaniach konsultacyjnych z mieszkańcami, organizacjami i instytucjami z obszaru Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”. W wyniku powyższych działań wypracowano projekt zmian dokumentu, który został przekazany w formie pisemnej wszystkim członkom Stowarzyszenia, organizacjom pozarządowym i instytucjom do ostatecznej konsultacji. Konsultowany projekt zmian został uzupełniony o zgłoszone uwagi i propozycje, a następnie ostatecznie zatwierdzony. W związku z konkursem LGD pozyskało do budżetu dodatkową kwotę w wysokości 2 854 834,00 zł na podstawie aneksu nr 9 do umowy ramowej nr 6933-UM1200001/09 z dnia 15 lutego 2013 roku w sprawie środków na dodatkowe zadania w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju.
W czerwcu 2015 roku LGD została rozliczona z wykonania umowy ramowej w ramach PROW na lata 2007-2013.
W lipcu 2015 roku złożony wniosek na wsparcie przygotowawcze na kwotę 110 000 zł którego celem było Realizowanie Planu włączenia społeczności ,w szczególności przygotowanie Lokalnej Strategi Rozwoju Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”.
W okresie od maja do grudnia 2015 roku opracowywano Strategię rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2015-2023 Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”
Powstał zespół ds. opracowania LSR składający się z członków LGD, pracowników biura i mieszkańców nie będących członkami, reprezentującymi sektor społeczny, gospodarczy i publiczny oraz mieszkańców, odpowiedzialny za opracowanie LSR i koordynację wszystkich prac. Chcąc zapewnić możliwie szeroki udział społeczności lokalnej w tworzeniu LSR odbyły się m.in. otwarte warsztaty dla mieszkańców gmin, w szczególności dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, zespołów artystycznych, straży pożarnych, klubów sportowych, firm i zakładów, szkół, organizacji kultury, rad sołeckich. Przeprowadzono badania ankietowe wśród mieszkańców LGD, wywiady z wybranymi grupami społecznymi, konsultacje społeczne w gminach oraz konsultacje z pracownikami biura. Przez cały okres tworzenia LSR-u można było zgłaszać uwagi i pomysły co do zebranego materiału. Dzięki podjętym operacją społeczność lokalna była zaangażowana na każdym etapie przygotowania strategii , każdy mógł wnosić uwagi i pomysły. Strategia na lata 2016- 2023 została zatwierdzona jednogłośnie, w dniu 17 grudnia 2015 roku na świątecznym, Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków w Dąbrowie Zielonej.
29 grudnia 2015 r w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego został złożony wniosek o wybór LSR do realizacji w latach 2016 – 2023 wraz z najważniejszym dokumentem Strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”.
Konkurs na wybór lokalnych grup działania do realizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, został rozstrzygnięty 19 kwietnia 2016 roku poprzez zatwierdzenie listy ocenionych LSR przez Zarząd Województwa Śląskiego, w wyniku oceny Stowarzyszeniu Razem na wyżyny przyznano kwotę 8 350 500 zł na okres 2016-2023.
Uroczyste podpisanie umowy nastąpiło 10 maja 2016 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach. Zgodnie z umową LGD zaczęło wdrażanie środków przeznaczonych na realizację strategii.