Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna

Niekomercyjna i ogólnodostępna infrastruktura rekreacyjna i turystyczna wykorzystująca zasoby obszaru LGD

FORMA WSPARCIA

Pomoc na operację jest przyznawana w formie refundacji kosztów kwalifikowanych.
Wartość przyznanej pomocy (dofinansowania) od 50 000 do 300 000 zł (poziom procentowy 63,63% dla jst, do 100 % dla pozostałych podmiotów)

WARUNKI KONIECZNE DLA WNIOSKODAWCY I OPERACJI

Wnioskodawca (podmiot, który składa wniosek o dofinansowanie):

  • Stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, jednostki sektora finansów publicznych;
  • Wykaże, że posiada doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze lub posiada zasoby albo wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, która zamierza realizować
  • Posiada numer identyfikacyjny, nadany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Operacja:

  • Musi być zgodna z celem głównym, szczegółowym i przedsięwzięciem LSR, musi realizować minimum jeden wskaźnik produktu, rezultatu i oddziaływania;
  • Dotyczy budowy i przebudowy niekomercyjnej, ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej przystosowanej do obsługi minimum 5 000 osób rocznie;
  • Realizowana na terenie jednej z 6 gmin LGD „Razem na wyżyny” tj. Mykanów, Rędziny, Kłomnice, Kruszyna, Dąbrowa Zielona, Miedźno, z wyłączeniem budowy albo przebudowy liniowego obiektu budowlanego, którego odcinek będzie zlokalizowany poza tym obszarem;
  • Musi uzyskać minimum 50 % maksymalnej liczby punktów według kryteriów wyboru podczas prowadzonej oceny w LGD;
  • Zostanie zrealizowana w nie więcej niż w dwóch etapach, a wniosek o płatność końcową zostanie złożony w okresie 2 lat od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie.

KWALIFIKOWALNOŚĆ KOSZTÓW

Do kosztów kwalfikowanych zalicza się :

1. koszty ogólne o których mowa w art. 45 ust. 2 lit c rozporządzenia nr 1305/2013
2.zakup robót budowlanych i usług;
3.zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego oraz zakup patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
4.najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
5.zakup nowych maszyn, wyposażenia, a w przypadku operacji zachowania dziedzictwa lokalnego również używanych maszyn lub wyposażenia, stanowiących eksponaty
6.zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą,
7.zakup innych rzeczy niż wymienione w pkt.5 i 6, w tym materiałów,
8.podatków od towarów i usług (VAT)

 

Koszty są kosztami kwalifikowanymi jeżeli:

1.zostały poniesione nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy o przyznanie dofinansowania a koszty ogólne nie wcześniej niż 01.01.2014
2.są kosztami uzasadnionymi zakresem realizowanej operacji, niezbędnymi do osiągnięcia celu zadania oraz racjonalnymi i efektywnymi,
3.zostały udokumentowane dowodami księgowymi, spełniającymi wymagania określone w ustawie o rachunkowości,
4.zostały przewidziane w zestawieniu rzeczowo-finansowym zadania lub w jego uszczegółowieniu,
5.zostały poniesione w formie rozliczenia bezgotówkowego jeśli wartość transakcji przekracza 1000 zł
6.są zgodne z odrębnymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego,
7.dotyczą okresu realizacji zgodnie z ogłoszeniem o naborze,
8.nie są odsetkami z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań, kosztami kar i grzywien, procesów sądowych,
9.inwestycje realizowane w ramach zadania są zlokalizowane na obszarze objętym LSR, a wnioskodawca posiada własność lub użyczenie lub inny tytuł prawny do miejsca gdzie realizowana jest inwestycja na okres minimum 5 lat od dnia wypłacenia płatności ostatecznej.