Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna

Niekomercyjna i ogólnodostępna infrastruktura rekreacyjna i turystyczna wykorzystująca zasoby obszaru LGD

FORMA WSPARCIA

Pomoc na operację jest przyznawana w formie refundacji kosztów kwalifikowanych.
Wartość przyznanej pomocy (dofinansowania) od 50 000 do 300 000 zł (poziom procentowy 63,63% dla jst, do 100 % dla pozostałych podmiotów)

WARUNKI KONIECZNE DLA WNIOSKODAWCY I OPERACJI

Wnioskodawca (podmiot, który składa wniosek o dofinansowanie):

  • Stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, jednostki sektora finansów publicznych;
  • Wykaże, że posiada doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze lub posiada zasoby albo wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, która zamierza realizować
  • Posiada numer identyfikacyjny, nadany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Operacja:

  • Musi być zgodna z celem głównym, szczegółowym i przedsięwzięciem LSR, musi realizować minimum jeden wskaźnik produktu, rezultatu i oddziaływania;
  • Dotyczy budowy i przebudowy niekomercyjnej, ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej przystosowanej do obsługi minimum 5 000 osób rocznie;
  • Realizowana na terenie jednej z 6 gmin LGD „Razem na wyżyny” tj. Mykanów, Rędziny, Kłomnice, Kruszyna, Dąbrowa Zielona, Miedźno, z wyłączeniem budowy albo przebudowy liniowego obiektu budowlanego, którego odcinek będzie zlokalizowany poza tym obszarem;
  • Musi uzyskać minimum 50 % maksymalnej liczby punktów według kryteriów wyboru podczas prowadzonej oceny w LGD;
  • Zostanie zrealizowana w nie więcej niż w dwóch etapach, a wniosek o płatność końcową zostanie złożony w okresie 2 lat od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie.

KWALIFIKOWALNOŚĆ KOSZTÓW

Do kosztów kwalfikowanych zalicza się :

1. ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 1305/2013, zwane dalej „kosztami ogólnymi”,
2. zakupu robót budowlanych lub usług,
3. zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
4. najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
5. zakupu nowych maszyn lub wyposażenia, a w przypadku operacji w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 5 – również używanych maszyn lub wyposażenia, stanowiących eksponaty,
6. zakupu nowych środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu
mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą,
7. zakupu nowych rzeczy innych niż wymienione w pkt 5 i 6, w tym materiałów,
8. wynagrodzenia i innych świadczeń, o których mowa w Kodeksie pracy, związanych z pracą pracowników beneficjenta, a także inne koszty ponoszone przez beneficjenta na podstawie odrębnych przepisów w związku z zatrudnieniem tych pracowników – w przypadku operacji w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b i pkt 3,
9. podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013

Koszty są kosztami kwalifikowanymi jeżeli:

1.są kosztami uzasadnionymi zakresem realizowanej operacji, niezbędnymi do osiągnięcia celu zadania oraz racjonalnymi i efektywnymi,
2.zostały udokumentowane dowodami księgowymi, spełniającymi wymagania określone w ustawie o rachunkowości,
3.zostały przewidziane w zestawieniu rzeczowo-finansowym zadania lub w jego uszczegółowieniu,
4.zostały poniesione w formie rozliczenia bezgotówkowego jeśli wartość transakcji przekracza 1000 zł
5.są zgodne z odrębnymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego,
6.dotyczą okresu realizacji zgodnie z ogłoszeniem o naborze,
7.nie są odsetkami z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań, kosztami kar i grzywien, procesów sądowych,
8.inwestycje realizowane w ramach zadania są zlokalizowane na obszarze objętym LSR, a wnioskodawca posiada własność lub użyczenie lub inny tytuł prawny do miejsca gdzie realizowana jest inwestycja na okres minimum 5 lat od dnia wypłacenia płatności ostatecznej.