Projekty grantowe

Projekt grantowy – jest operacją, której beneficjent będący lokalną grupą działania udziela innym podmiotom wybranym przez LGD, zwanym Grantobiorcami, grantów na realizację zadań służących osiągnięciu celu tej operacji.

 • Operacja ma ściśle określony zakres tematyczny i wskaźniki.
 • Maksymalny termin realizacji operacji to 2 lata (od dnia podpisania umowy o przyznanie pomocy na operację do dnia złożenia wniosku o płatność przez LGD do ZWŚ).
 • Maksymalna wartość operacji wynosi 300 000,00 zł.
 • W ramach operacji muszą zostać wykonane minimum dwa zadania.

Zadanie – wyodrębniony zakres operacji (projektu grantowego), realizowany przez pojedynczego Grantobiorcę zgodnie z umową o powierzenie grantu.

 • Zadanie może się składać z jednego lub kilku działań, których wykonanie prowadzi do hookup locally osiągania wskaźników i celu tego zadania, a przez to również wskaźników i celu operacji.
 • Wartość zadania nie może być wyższa niż 50 tyś zł oraz niższa niż 5 tys. zł.
 • Zadanie może być finansowane wyłącznie z kwoty grantu (dofinansowania) lub może obejmować także wkład niefinansowy wniesiony w formie pracy świadczonej nieodpłatnie.
 • Okres realizacji zadań, ustalony przez Zarząd, jest każdorazowo podawany w ogłoszeniu o naborze.
 • Nie ma możliwości realizowania zadania w etapach.

Grant – kwota dofinansowania przyznana przez LGD, Grantobiorcy na realizację zadania. Kwota grantu nie może być wyższa niż 50 tys. złotych oraz niższa niż 5 tys. złotych.

 • Suma grantów przyznanych na etapie wyboru grantobiorców jednostkom sektora finansów publicznych wynosi maksymalnie 15 % wartości projektu grantowego.
 • Wkład w formie pracy świadczonej nieodpłatnie nie jest kosztem kwalifikowalnym.
 • Wartość wkładu niefinansowego w formie nieodpłatnej pracy ustala się jako iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o powierzenie grantu, i liczby 168.
 • Wkład własny Grantobiorcy oraz jego partnerów nie może pochodzić ze środków publicznych, w tym środków z jednostek sektora finansów publicznych (np. gmina, gminny ośrodek kultury).
 • Limit pomocy na jednego Grantobiorcę wynosi 100 000,00 zł w ramach projektów grantowych realizowanych przez daną LGD. W przypadku, gdy zgodnie ze statutem danego podmiotu w ramach jego struktury organizacyjnej są powołane jednostki organizacyjne tj. sekcje lub koła, limit liczy się oddzielnie na ten podmiot i na jego jednostki organizacyjne, pod warunkiem iż realizacja zadania, na które jest udzielany grant jest związana z przedmiotem działalności tej jednostki organizacyjnej.
 • W ramach projektu grantowego jeden wnioskodawca może złożyć maksymalnie 1 wniosek, a w przypadku wnioskodawców, którzy składają wniosek o powierzenie grantu w imieniu swoich jednostek organizacyjnych maksymalnie 2 wnioski.

Grantobiorca to podmiot, któremu został przyznany grant na podstawie umowy o powierzenie grantu.

Grantobiorcą może być :

 • Osoba fizyczna, która jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, pełnoletnia,oraz ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR,
 • Osoba prawna, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR,
 • Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR,
 • Gmina, która znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR,
 • Powiat, jeżeli przynajmniej jedna z gmin wchodzących w skład tego powiatu znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR,
 • Każdy grantobiorca musi spełniać w/w warunki oraz nie wykonywać działalności gospodarczej, z tym że w przypadku grantobiorcy, który zgodnie ze swoim statutem ramach swojej struktury organizacyjnej powołała jednostki organizacyjne, takie jak sekcje lub koła, pomoc jest wypłacana nawet gdy:

– obszar jego działalności i jego jednostki organizacyjnej pokrywa się z obszarem wiejskim objętym LSR, a realizacja zadania na które udzielany jest grant jest związana z przedmiotem działalności jednostki organizacyjnej,

– grantobiorca wykonuje działalność gospodarczą, jeżeli realizacja zadania, na które jest udzielany grant, nie jest związana z przedmiotem tej działalności, ale jest związana z przedmiotem działalności jednostki organizacyjnej grantobiorcy.

 • Grantobiorcy winni spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zwłaszcza zapisy § 3 ust.1 lub 4 i § 4 ust.1 pkt 4 i 7.

KWALIFIKOWALNOŚĆ KOSZTÓW

Koszty:

Kwalifikowalne jeżeli :

Niekwalifikowalne są:

1) dotyczą kosztów:

 • ogólnych, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 1305/2013, takie jak: honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności,

 • zakupu robót budowlanych lub usług,

 • zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,

 • najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,

 • zakupu nowych maszyn lub wyposażenia, a w przypadku operacji z zakresu zachowania dziedzictwa lokalnego również używanych maszyn lub wyposażenia, stanowiących eksponaty,

 • zakupu rzeczy innych niż wymienione, w tym materiałów,

 • podatku od towarów i usług VAT

2) zostały poniesione po dniu podpisania umowy o powierzenie grantu do momentu złożenia wniosku o rozliczenie grantu lub do dnia złożenia uzupełnień do wniosku, jeżeli Grantobiorca został do tych uzupełnień wezwany,

3)dotyczą okresu realizacji zadania zgodnego z okresem podanym w ogłoszeniu o naborze,

4) są kosztami uzasadnionymi zakresem zadania, niezbędnymi do osiągnięcia celu zadania oraz racjonalnymi i efektywnymi,

5) zostały poniesione w formie rozliczenia pieniężnego, a w przypadku transakcji, której wartość bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 1 tys. złotych – w formie rozliczenia bezgotówkowego,

6) zostały uwzględnione w wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej umożliwiającej identyfikację wszystkich zdarzeń związanych z realizacją zadania lub w zestawieniu faktur i równorzędnych dokumentów księgowych, na formularzu udostępnionym przez LGD, jeżeli Grantobiorca nie jest zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych,

7)zostały udokumentowane dowodami księgowymi, spełniającymi wymagania określone w ustawie o rachunkowości,

8) zostały przewidziane w zestawieniu rzeczowo-finansowym zadania,

9) są zgodne z odrębnymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego,

10) dotyczą inwestycji realizowanych w ramach zadania, które są zlokalizowane na obszarze objętym LSR, na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością Grantobiorcy lub Grantobiorca posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku na powierzenie grantu, przez okres realizacji projektu grantowego i podlegania zobowiązaniu do zapewnienia jego trwałości przez okres 5 lat od dnia wypłaty płatności ostatecznej na rzecz LGD w ramach operacji,

11)zakupione przedmioty (maszyny, urządzenia, sprzęt, materiały itd.) muszą być nowe, wyjątek stanowią przedmioty o charakterze zabytkowym lub historycznym w ramach zachowania dziedzictwa lokalnego.

 • wynagrodzeń na podstawie umów o pracę i umów cywilno-prawnych, osób zatrudnionych przez LGD, członków Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej LGD,

 • działalności gospodarczej,

 • wyjazdów zagranicznych,

 • wynagrodzeń koordynatora, osoby odpowiedzialnej za rozliczanie i księgowość rozliczanych na podstawie umów o dzieło oraz umowy o pracę,

 • kosztów rozliczanych na podstawie faktur/rachunków wystawianych przez podmiot realizujący zadanie,

 • działań o charakterze religijnym, które są związane ze sprawowaniem kultu religijnego lub posługi kapłańskiej, działań o charakterze politycznym, działań o charakterze pomocy doraźnej, socjalno-bytowej,

 • wydatków, które zostały zakwestionowane przed podpisaniem umowy o powierzenie grantu – oznacza to, że nie ma możliwości przywracania (np. z powstałych oszczędności) pozycji zestawienia rzeczowo-finansowego, które zostały usunięte przed podpisaniem umowy; niedozwolone jest także zwiększanie pozycji zestawienia (nawet jeśli przesunięcia te mieściłyby się w dopuszczalnych limitach), które zostały obniżone na etapie oceny, przed podpisaniem umowy.

 • Zadanie nie może być współfinansowane z innych środków publicznych, za wyjątkiem zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych oraz organizacji pożytku publicznego będącego organizacjami pozarządowymi.
 • Niedozwolone jest podwójne finansowanie wydatku, czyli zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy.
 • W przypadku gdy Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, wszelkie koszty, jakie zostały wskazane w zestawieniu rzeczowo-finansowym zadania stanowiącym załącznik do umowy są kosztami kwalifikowalnymi. Aktem prawnym, w oparciu o który należy badać możliwość odzyskania podatku VAT jest ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 . Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.).

RODZAJE PROJEKTÓW GRANTOWYCH

W Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” zaplanowano do realizacji 4 projekty grantowe, w ramach których będą udzielane granty.

Poziom finansowania grantów:

– od 10 000 zł do 25 000 zł

 • We wszystkich projektach grantowych założony został poziom dofinansowania dla wszystkich podmiotów do 100 % kosztów kwalifikowalnych;
 • Wnioskodawca musi wnieść wkład własny (w tym pracy świadczonej nieodpłatnie) w wartość zadania w wysokości minimum 5% wnioskowanej kwoty grantu;
 • Suma grantów przyznanych na etapie wyboru grantobiorców jednostkom sektora finansów publicznych wynosi maksymalnie 15 % wartości projektu grantowego.

Kultywowanie lokalnych tradycji i historii

 • Szkolenie, warsztat, spotkanie, akcja społeczna, publikacje i nagrania związane z lokalną tradycją i historią, inscenizacje, wyposażenie itp.;
 • Zakup wyposażenia, sprzętów, urządzeń itp. może stanowić maksymalnie 50% wnioskowanej kwoty grantu;
 • Zgodność z rozporządzeniem: zachowanie dziedzictwa lokalnego;
 • Wkład własny w wartość zadania w wysokości minimum 5 % wnioskowanej kwoty grantu.W ramach zadania można organizować m.in: szkolenia, warsztaty, spotkania, akcje społeczne, publikacje i nagrania związane z lokalną tradycją i historią, inscenizacje itp.;
 • Wartość minimalna i maksymalna kwoty grantu od 10 000 do 25 000 zł;
 • Minimalna i maksymalna wartość zadania nie może być niższa niż 10 500 zł oraz nie wyższa niż 50 000 zł.

Aktywizacja i integracja lokalnych społeczności

 • Przedsięwzięcia o charakterze integrującym i aktywizującym oraz edukacyjnym w szczególności: szkolenie, warsztat, kurs, akcja społeczna itp.;
 • Zgodność z rozporządzeniem: wzmocnienie kapitału społecznego;
 • Zakup wyposażenia, sprzętów, urządzeń edukacyjnych itp. może stanowić maksymalnie 50% wnioskowanej kwoty grantu; ➢ Zajęcia dla grup minimum 10-osobowych;
 • Wkład własny w wartość zadania w wysokości minimum 5% wnioskowanej kwoty grantu
 • Organizacja imprez typu festyn, piknik, dożynki stanowi nie więcej niż 30% kosztów kwalifikowalnych;
 • Wartość minimalna i maksymalna kwoty grantu od 10 000 do 25 000 zł;
 • Minimalna i maksymalna wartość zadania nie może być niższa niż 10 500 zł oraz nie wyższa niż 50 000 zł;

Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych

 • Konferencja, szkolenie, warsztat, spotkanie, akcja społeczna itp.;
 • Zgodność z rozporządzeniem: wzmocnienie kapitału społecznego;
 • Zakup rzeczy i środków trwałych niezbędnych do podnoszenia kapitału społecznego organizacji, stanowi nie więcej niż 40% kosztów kwalifikowalnych grantu;
 • Wkład własny w wartość zadania w wysokości minimum 5 % wnioskowanej kwoty grantu;
 • Wartość minimalna i maksymalna kwoty grantu od 10 000 do 25 000 zł;
 • Minimalna i maksymalna wartość zadania nie może być niższa niż 10 500 zł oraz nie wyższa niż 50 000 zł.

Miejsca aktywności ruchowej

 • Zgodność z rozporządzeniem: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej, wzmocnienie kapitału społecznego, promocjaobszaru LGD;
 • Wnioskodawca posiada ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę lub potwierdzenie nie wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszonego zamiaru wykonania robót budowlanych, jeżeli zakres prac tego wymaga.
 • Zakup rzeczy i środków trwałych stanowi nie więcej niż 96 % kosztów grantu, natomiast pozostała kwota musi obejmować działania integracyjne lub aktywizacyjne
 • Wartość minimalna i maksymalna kwoty grantu od 10 000 do 25 000 zł;
 • Minimalna i maksymalna wartość zadania nie może być niższa niż 10 500 zł oraz nie wyższa niż 50 000 zł.