Zrealizowane projekty

PILOTAŻOWY PROGRAM LEADER+ SCHEMAT I
„Razem na wyżyny”

 Pierwszym realizowanym projektem, w ramach którego powstało formalnie Stowarzyszenie był projekt pn. „Razem na wyżyny”. Był on realizowany w ramach Pilotażowego Programu Leader + (PPL+) Schemat I. Kwota tego dofinansowania wynosiła 126 tyś zł. Odbywały się wówczas wielogodzinne spotkania i szkolenia, podczas których osoby zaangażowanie w budowanie partnerstwa doskonaliły swą wiedzę z zakresu prowadzenia organizacji, uczyły się na czym polega podejście Leader. W toku tych prac zawiązano formalnie Stowarzyszenie Razem na wyżyny, zarejestrowano je w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz opracowano Zintegrowaną Strategię Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZSROW). Strategia ta wyznaczyła najważniejsze kierunki, działania i cele Stowarzyszenia.

PILOTAŻOWY PROGRAM LEADER + SCHEMAT II
„Razem- szybciej, wyżej, dalej-wdrażanie ZSROW na terenie partnerstwa”

W okresie luty 2007 marzec 2008 zrealizowano kolejny etap PPL+ Schemat II pn. „Razem- szybciej, wyżej, dalej- wdrażanie ZSROW na terenie partnerstwa”. Kwota dofinansowania wynosiła 573 tyś zł, Zatrudniona została osoba do pracy w nowo powstałym biurze LGD mieszczącym się w budynku Urzędu Gminy w Mykanowie. W ramach realizacji projektu odbyło się szereg szkoleń i warsztatów dla mieszkańców, dla członków LGD, krajowe i zagraniczne wizyty studyjne, zorganizowano dwie duże imprezy plenerowe, wydano materiały informacyjno- promocyjne, opracowano analizy dotyczące rozwoju zasobów kulturowych, przyrodniczych i historycznych.

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY
„Przełamać bariery-nauka języka angielskiego na terenie LGD „Razem na wyżyny”

W 2009 roku pozyskano dofinansowanie w wysokości 42 tyś zł. Na projekt pn. „Przełamać bariery- nauka języka angielskiego na terenie LGD Razem na wyżyny”. IMG_3775Celem projektu było podniesienie kwalifikacji osób dorosłych z obszarów wiejskich, głównie skierowane do przedstawicieli organizacji społecznych. W ciągu 6 miesięcy dwudziestu uczestników szlifowało swą wiedzę z języka angielskiego. Zajęcia odbywały się w Kłomnicach i Mykanowie i były prowadzone przez doświadczonych trenerów ze szkoły językowej. W trakcie projektu uczestnicy przygotowali folder polsko- angielski o projekcie, programie Kapitał Ludzki oraz o obszarze LGD.

FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH
„Aktywni i nowocześni”

Projekt ten realizowany w 2010 roku oferował komplementarną i różnorodną ofertę szkoleniową, adresowaną do organizacji działających na terenie powiatu częstochowskiego. Dodatkowo w ramach projektu 19-ego października na sali sesyjnej starostwa powiatowego w Częstochowie zorganizowano Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Częstochowskiego – spotkanie samorządu z organizacjami pozarządowymi, dotyczące współpracy międzysektorowej. Podczas Forum, została podpisana deklaracja współpracy organizacji pozarządowych z powiatu z samorządem. Realizacja projektu możliwa była dzięki pozyskaniu środków w wysokości 30 tysięcy złotych z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY
„Keep swinging”

Przedsięwzięcie to było projektem edukacyjny promującym jazz tradycyjny w swoich trzech głównych odmianach Dixieland, Swing i Blues na terenie trzech gmin: Mykanów, Konopiska i Wręczyca Wielka. W ramach tego projektu realizowane były dwa działania: audycje muzyczne i warsztaty edukacyjne z zakresu jazzu tradycyjnego.
Środki w wysokości 49 340,00 zł pozyskano z działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na terenach wiejskich, a projekt realizowany był w 2012 r.

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013
„Ekologia – kogo obchodzą losy cywilizacji?”

Projekt współpracy realizowany w 2012 r. wspólnie z partnerskimi lokalnymi grupami działania :Bractwem Kuźnic, Partnerstwem Północnej Jury i Perłą Jury. Projekt objął swym zasięgiem 27 gmin z powiatów: częstochowskiego, myszkowskiego, kłobuckiego, zawierciańskiego i lublinieckiego.
Celem projektu było podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i dorosłych i uświadomienie, jak ważnym aspektem życia jest ochrona środowiska, w którym żyjemy. Główną część działań stanowiły przedstawienia teatralne „ Z ekologii niech świat słynie”, wykonywane w 129 przedszkolach, które obejrzało ponad 5 tys. dzieci. Każde z przedszkoli uczestniczących w projekcie zostało również zaproszone do konkursu plastycznego „Ziemia-mój dom”, a najlepsze prace opublikowano w kalendarzu ściennym na 2013 r. Dorośli zostali objęci akcją „Zgnieść śmieć”, której zakupiono i rozdystrybuowano ponad 2 tys. sztuk zgniatarek do puszek i butelek plastikowych oraz zorganizowano konferencję podsumowującą projekt.
Koszt projektu współpracy wyniósł 210 565,00 zł

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013
„Questing – edukacyjnym sekretem turystycznym”

W 2013 roku zrealizowano projekt współpracy Questing- edukacyjnym sekretem turystycznym (QUEST), z dwoma partnerami „Bractwem Kuźnic” i Stowarzyszeniem „Partnerstwo Północnej Jury”. Projekt objął swym zasięgiem 20 gmin z powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, myszkowskiego i lublinieckiego. Celem projektu było rozszerzenie oferty turystycznej o innowacyjną formę turystyki questing. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców w każdej z gmin opracowano trasę turystyczną opisaną w formie rymowanego wiersza z zagadkami. Każda trasa prowadzi przez najciekawsze zakątki terenu, opisuje ludzi, miejsca i wydarzenia z nim związane. W celu popularyzacji tej formy zwiedzania wydrukowano i rozdystrybuowano 20 000 kart wypraw z opisami tras, 105 420 map turystycznych i 3000 sztuk posterów promocyjnych rozdano ponad 3 tysiące gadżetów promocyjnych z logiem projektu.
Koszt projektu współpracy wyniósł 324 073,11 zł.

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013
Wdrażanie LSR

Wdrażając Lokalną Strategię Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2014 Oś IV LEADER, Stowarzyszenie „Razem na wyżyny” pozyskało środki z budżetu unijnego w wysokości ponad
9 068 000,00 zł, z czego wypłacona pomoc beneficjentom to ponad 8 360 000 zł, co stanowiło aż 92% całego budżetu. Dzięki pozyskanym środkom, możliwa była realizacja 184 projektów na terenie LGD.
Projekty były realizowane przez gminy, instytucje publiczne i prywatne, firmy, organizacje pozarządowe, kościoły i osoby fizyczne.
Dofinansowaniem objęte były cztery grupy działań: Odnowa i rozwój wsi, Małe projekty, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.
Dwa pierwsze działania miały charakter działalności niekomercyjnej, w ramach tych działań pozyskano dofinansowania na realizację przedsięwzięć w kwocie ponad 7 273 000 zł oraz zrealizowano 135 projektów w ramach Małych projektów, 40 projektów z działania Odnowa i rozwój wsi. Z otrzymanego dofinansowania wykonano np. remont świetlic wiejskich, oznakowanie tras rowerowych, organizację imprez, warsztatów, szkoleń, zakładanie pracowni internetowych. Dwa następne działania dotyczyły przedsięwzięć inwestycyjnych mających na celu rozwój firm na terenie LGD i tworzenie nowych miejsc pracy, w ramach tych działań zrealizowano projekty na łączną kwotę ponad 1 087 000 zł, gdzie 4 projekty dotyczyły Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej, natomiast 5 projektów uzyskało dotację z działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.
Ponadto zrealizowane zostały 2 projekty współpracy z lokalnymi grupami działaniami z województwa śląskiego na łączną kwotę 161 865 zł oraz w ramach działania Funkcjonowanie lokalnej grupy działania wydano środki m.in. na działania związane z promocją, informowaniem, szkoleniami lokalnych liderów i kadry zarządzającej wdrażaniem LSR oraz badaniami nad obszarem. Kwota przeznaczona na ten cel w latach 2009–2015 wyniosła ponad 541 000,00 zł.

newsWykaz zrealizowanych projektów