Procedura oceny i wyboru

icon_50x50Procedura oceny i wyboru Grantobiorców wraz z opisem sposobu rozliczania, monitoringu i kontroli grantów

icon_50x50Karta weryfikacji formalnej

icon_50x50Karta weryfikacji poprawności wniosku/załączników/kosztów

icon_50x50Karta zgodności zadania z celami i wskaźnikami LSR

icon_50x50Karta oceny zgodności zadania z kryteriami wyboru

icon_50x50Karta weryfikacji zgodności Grantobiorcy z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020

icon_50x50Wniosek o powierzenie grantu wraz z załącznikami :

icon_50x50Oświadczenie Grantobiorcy o kwalifikowalności VAT (wersja nieedytowalna)

icon_50x50Oświadczenie Grantobiorcy o kwalifikowalności VAT (wersja edytowalna)

icon_50x50Oświadczenie właściciela(i) lub współwłaściciela(i), że wyraża on zgodę na realizację zadania, jeżeli jest realizowana na terenie nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym lub będącej przedmiotem współwłasności (wersja edytowalna)

icon_50x50Oświadczenie właściciela(i) lub współwłaściciela(i), że wyraża on zgodę na realizację zadania, jeżeli jest realizowana na terenie nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym lub będącej przedmiotem współwłasności (wersja nieedytowalna)

icon_50x50Wniosek o wycofanie wniosku o powierzenie grantu/dokumentu (wersja nieedytowalna),

icon_50x50Wniosek o wycofanie wniosku o powierzenie grantu/dokumentu (wersja edytowalna)

icon_50x50Odwołanie (wersja nieedytowalna)

icon_50x50Odwołanie (wersja edytowalna)

icon_50x50Umowa o powierzenie grantu

icon_50x50Wniosek o rozliczenie grantu wraz z załącznikami :

icon_50x50Oświadczenie Grantobiorcy o kwalifikowalności VAT (wersja nieedytowalna)

icon_50x50Oświadczenie Grantobiorcy o kwalifikowalności VAT (wersja edytowalna)

icon_50x50  Karta wkładu niepieniężnego: pracy świadczonej nieodpłatnie (wersja nieedytowalna)

icon_50x50  Karta wkładu niepieniężnego: pracy świadczonej nieodpłatnie (wersja edytowalna),

icon_50x50 Lista obecności (wersja nieedytowalna)

icon_50x50 Lista obecności (wersja edytowalna)

icon_50x50Oświadczenie dotyczące wyodrębnionych kont/prowadzenia wykazu faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione wydatki (wersja nieedytowalna)

icon_50x50Oświadczenie dotyczące wyodrębnionych kont/prowadzenia wykazu faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione wydatki (wersja edytowalna)

icon_50x50Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR dla operacji konkursowych.

icon_50x50Karta zgodności operacji z LSR.

icon_50x50Karta oceny wstępnej.

icon_50x50Karta zgodności karty zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

icon_50x50Oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach, zasobach i doświadczeniu dla osoby fizycznej i jednoosobowej działalności gospodarczej(wersja nieedytowalna)

icon_50x50Oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach, zasobach i doświadczeniu dla osoby fizycznej i jednoosobowej działalności gospodarczej (wersja edytowalna).

icon_50x50Oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach, zasobach i doświadczeniu dla osoby prawnej (wersja nieedytowalna).

icon_50x50Oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach, zasobach i doświadczeniu dla osoby prawnej (wersja edytowalna).