RODO

INFORMACJA

o przetwarzaniu danych osobowych

w  Stowarzyszeniu „Razem na wyżyny”

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony danych osobowych. Wobec powyższego Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem na wyżyny” przedstawia niniejszą informację, wymaganą Rozporządzeniem i dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Podstawa prawna. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz.U. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r. – dalej Rozporządzenie.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia informujemy:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem na wyżyny” z siedzibą: 42-233 Mykanów, ul. Cicha 72.
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Razem na wyżyny” z siedzibą w Mykanowie, a także przysługujących uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu e-mail: daneosobowe@razemnawyzyny.pl
 3. Podane przez Państwa dane mogą być przetwarzane są w celu:
 • przeprowadzenia naborów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a/b/c Rozporządzenia.
 • aktywizacji mieszkańców, szkoleń – realizowanych i dotyczących wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2015 – 2023.
 1. Odbiorcami Państwa danych będą:
 • Urząd Marszałkowski w Katowicach
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Organy audytowe i dochodzeniowe Unii Europejskiej
 • inne podmioty, które przetwarzają dane osobowe na podstawie stosownych umów podpisanych z Lokalną Grupą Działania Stowarzyszeniem „Razem na wyżyny”
 1. Dane osobowe będą przechowywane nie krócej niż do 31 grudnia 2028 roku na podstawie §5 ust. 1 pkt. 19 Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00005-6933-UM1210004/15 z dnia 10 maja 2016 r.
 2. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w odrębnych przepisach.
 3. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne m.in. do udziału w szkoleniach i aktywizacji realizowanych w ramach wdrażania LSR, zawarcia umowy w ramach przeprowadzanych naborów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w szkoleniu, aktywizacji, zawarcia umowy o przyznanie pomocy.
 5. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania, o którym mowa w art. 22 Rozporządzenia.