Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej

207

OGŁOSZENIE O PLANOWANEJ REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ

Stowarzyszenie „Razem na wyżyny”, w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność informuje o zamiarze realizacji operacji własnej, o której mowa w art. 17 ust. 6 Ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. 2022 poz. 943). Operacja własna będzie realizowana w ramach określonego w LSR przedsięwzięcia 1.2.6 Integracja branż mających kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru: zakwaterowanie i usługi gastronomiczne, kultura, rekreacja i rozrywka, usługi oraz handel hurtowy i detaliczny.  Operacja będzie realizowana przez LGD jako operacja własna pod warunkiem, że żaden inny podmiot uprawniony do otrzymania wsparcia w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie www.razemnawyzyny.pl, nie zgłosił LGD zamiaru realizacji takiej operacji. Jeżeli chociaż jeden podmiot, uprawniony do otrzymania wsparcia, zgłosi zamiar realizacji ww. operacji, LGD w terminie 3 miesięcy ogłosi nabór wniosków w tym zakresie.

 1. ZAKRES TEMATYCZNY:
 • Zgodność z zakresem rozporządzenia: Wzmacnianie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2019 poz. 664, z późn. zm).
 • Zgodność z zakresem LSR: Integracja branż mających kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru: zakwaterowanie i usługi gastronomiczne, kultura, rekreacja i rozrywka, usługi oraz handel hurtowy i detaliczny.
 • Zakres realizowanych zadań obejmuje: promowanie obszaru, produktów, usług lokalnych, spotkania branżowe nastawione na budowanie wspólnej marki oraz więzi międzysektorowych, konferencje, szkolenia, warsztaty, spotkania, akcje społeczne, wyjazd studyjny, targi itp.
 1. OPERACJA MA REALIZOWAĆ CELE I PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTE W LSR A TAKŻE PLANOWANE DO OSIĄGNIĘCIA WSKAŹNIKI:
 • Przedsięwzięcie 1.2.6 Integracja branż mających kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru: zakwaterowanie i usługi gastronomiczne, kultura, rekreacja i rozrywka, usługi oraz handel hurtowy i detaliczny.
 • Cel szczegółowy 1.2 Pobudzenie i wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców.
 • Cel ogólny 1. Zaangażowani i przedsiębiorczy mieszkańcy obszaru LGD.
 • Wskaźnik produktu: Liczba wydarzeń – 1 szt.
 • Wskaźnik rezultatu: Liczba uczestników wydarzeń integrujących branże – 50 osób.

Projekt przewiduje:
I. Wyjazd studyjny:
a) Zorganizowanie 2 dniowego wyjazdu studyjnego w ramach, którego uczestnicy poznają przykłady partnerstw/współpracy pomiędzy różnymi podmiotami działającymi w branżach: zakwaterowanie i usługi gastronomiczne, kultura, rekreacja i rozrywka, usługi oraz handel hurtowy i detaliczny;
–  zapewnione zostanie: transport i ubezpieczenie uczestników, nocleg, pełne wyżywienie, opiekun/przewodnik grupy.
– liczba uczestników wyjazdu – 50 osób (Przedsiębiorcy, członkowie organizacji pozarządowych, mieszkańcy działający w branżach kluczowych wskazanych w LSR).
II. Promocja
a) Działania/materiały promujące tematykę realizowanej operacji (w przypadku materiałów drukowanych – nakład minimum 300 szt.).

 1. TERMIN REALIZACJI OPERACJI:

Od maja do grudnia 2023 roku

 1. FORMA WSPARCIA:
 • Refundacja zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24.09.2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020 (Dz.U. 2019 poz. 664, z późn. zm).
 1. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW NA OPERACJĘ:
 • Maksymalna wartość dofinansowania – 42672,12 zł (10 668,03 euro);
 • Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000,00 zł, zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia;
 1. POZIOMY WSPARCIA USTALONE W LSR DLA POSZCEGÓLNYCH KATEGORII WNIOSKODAWCÓW:

Zgodnie z § 18 ust. 1 Rozporządzeniem Rozporządzenia wymienionego w pkt 5. pomoc na operację własną jest przyznawana w wysokości określonej w LSR, lecz nie wyższej niż:

 • 70 % kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018r.- Prawo przedsiębiorców,
 • 98 % kosztów kwalifikowalnych – w przypadku pozostałych podmiotów,
 • 63,63 % kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych.
 1. KRYTERIA WYBORU OPERACJI WRAZ ZE WSKAZANIEM MINIMALNEJ LICZBY PUNKTÓW, KTÓREJ UZYSKANIE JEST WARUNKIEM WYBORU OPERACJI:

W przypadku, jeśli został zgłoszony zamiar realizacji operacji przez potencjalnego wnioskodawcę, LGD w oparciu o Kartę weryfikacji podmiotu zgłaszającego zamiar realizacji operacji własnej (zał. nr 33 do Procedury oceny i wyboru operacji w ramach LSR (dla operacji konkursowych i operacji własnych) dokonuje oceny, czy jest on uprawniony do wsparcia. W sytuacji, kiedy zgłosi się realizator operacji własnej, uprawniony do wsparcia, operacja zostaje przesunięta na tryb konkursowy i oceniona zgodnie z Procedurą oceny i wyboru operacji w ramach LSR (dla operacji konkursowych i operacji własnych). Operacja zostanie oceniona w ramach lokalnych kryteriów wyboru. Operacja musi uzyskać, co najmniej 50% maksymalnej liczby punków. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania wynosi 17.

8. TERMIN I SPOSÓB ZGŁASZANIA REALIZCJI OPERACJI:

 • Termin składania zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej:
  od 30.12.2022 r. do 30.01.2023 r do godz. 16:00.
 • Zgłoszenia, które wpłyną do biura Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
 • Miejsce składania zgłoszenia: biuro Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”, ul. Cicha 72, 42-233 Mykanów.
 • Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej należy składać w formie pisemnej na formularzu będącym załącznikiem do niniejszej informacji, w jednym egzemplarzu (Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej).
 • O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”.
 1. Dokumenty pozwalające na potwierdzenie, że podmiot zgłaszający zamiar realizacji operacji własnej jest uprawniony do wsparcia, tj. spełnia definicję beneficjenta określoną w § 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24.09.2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020 (U. 2019
  poz. 664, z późn. zm)
  , zgodne z informacją o załącznikach, stanowiącą część II formularza Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej, będącego załącznikiem do niniejszego ogłoszenia.

⇒ Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej

⇒ Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji.

 Lokalne kryteria wyboru operacji własnych LGD.

⇒ Karta weryfikacji zgłoszenia zamiaru realizacji operacji.

⇒ Procedura oceny i wyboru operacji i wyboru operacji w ramach LSR ( dla operacji konkursowych i operacji własnych).