Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej

3925

OGŁOSZENIE O PLANOWANEJ REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ

Stowarzyszenie „Razem na wyżyny” zwaną dalej LGD, w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność informuje o zamiarze realizacji operacji własnej, o której mowa w art. 17 ust. 6 Ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 2015r., poz. 378 z póź. zm.). Operacja własna będzie realizowana w ramach określonego w LSR przedsięwzięcia 1.1.5. Opracowanie koncepcji i projektu szlaków rowerowych na obszarze LGD

Operacja będzie realizowana przez LGD jako operacja własna pod warunkiem, że żaden inny podmiot uprawniony do otrzymania wsparcia w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie www.razemnawyzyny.pl, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji. Jeżeli chociaż jeden podmiot, uprawniony do otrzymania wsparcia, zgłosi zamiar realizacji ww. operacji, LGD w terminie
3 miesięcy ogłosi nabór wniosków w tym zakresie.

 1. ZAKRES TEMATYCZNY:
 • Zgodność z zakresem rozporządzenia: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. poz. 1570, z późn. zm).
 • Zgodność z zakresem LSR: Opracowanie koncepcji i projektu szlaków rowerowych na obszarze LGD.
 • Zakres realizowanych zadań obejmuje: Opracowanie koncepcji i projektu tras szlaków rowerowych w wersji papierowej i elektronicznej; Produkty turystyczne, wydarzenia integrujące.
 1. OPERACJA MA REALIZOWAĆ CELE I PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTE W LSR A TAKŻE PLANOWANE DO OSIĄGNIĘCIA WSKAŹNIKI:
 • Przedsięwzięcie 1.1.5 – Opracowanie koncepcji i projektu szlaków rowerowych na obszarze LGD
 • Cel szczegółowy 1.1. Wzmocnienie kapitału społecznego i spójności wewnętrznej obszaru
 • Cel ogólny 1. Zaangażowani i przedsiębiorczy mieszkańcy obszaru LGD.
 • Wskaźnik produktu: – Liczba opracowanych koncepcji wraz z projektem – 1 szt.
 • Wskaźnik rezultatu: – Liczba uczestników wydarzeń integrujących i/lub aktywizujących – 15 szt.
 1. CEL PROJEKTU:

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru LGD oraz spójności wewnętrznej poprzez stworzenie koncepcji przebiegu szlaku rowerowego wraz z projektem.

Projekt przewiduje:
1. Wypracowanie koncepcji zawierającej co najmniej:
a) wyznaczenie szlaku przebiegającego przez 6 gmin obszaru Stowarzyszenia ,,Razem na wyżyny” , przez co najmniej takie miejscowości jak: Mokra, Ostrowy nad Okszą, Lemańsk, Stary Kocin, Rybna, Borowno, Rudniki, Kościelec, Kruszyna, Widzów, Nieznanice, Kłomnice, Garnek, Nowa Wieś, Dąbrowa Zielona, Cielętniki;
b) opis przebiegu szlaku wraz z informacją nt. nawierzchni (rodzaj, jakość, szerokość), rodzaju drogi (np. droga dla rowerów, droga wewnętrzna, droga publiczna);
c) skartowanie szlaku uargumentowane atrakcjami turystyczno-krajoznawczymi, opis tych atrakcji oraz ich dostępność dla zwiedzających;
d) propozycje połączenia szlaku z istniejącymi szlakami, trasami rowerowymi (Szlak Reszków, Szlak Leśnych Kopców, Szlak Doliny Kocinki i Sękawicy, Szlak Wołyńskiej Brygady Kawalerii);
e) propozycje połączenia projektowanego szlaku z istniejącymi lub projektowanymi szlakami na terenie LGD ,,Zielony Wierzchołek Śląska” oraz LGD Stowarzyszenie ,,Partnerstwo Północnej Jury”;
f) ustalenie infrastruktury turystycznej niezbędnej do właściwego funkcjonowania szlaku. Zaznaczenie na mapie sugerowanych miejsc odpoczynku, stacji naprawy rowerów, lokalizację tablic informacyjnych itp., przynajmniej po 1 z elementów infrastruktury w każdej gminie wchodzącej w skład Stowarzyszenia ,,Razem na wyżyny” z opisem koniecznych wymogów formalno-prawnych do ich umieszczenia na szlaku;
g) ustalenie właścicieli terenów, przez które będzie przebiegał szlak;
h) zobrazowanie szlaku na mapie, opierając się na aktualnych mapach zasadniczych w skali 1:50 000;
i) zobrazowanie szlaku w formacie GPX.

2. Przeprowadzenie konsultacji dla zaproponowanych szlaku/ów rowerowych i naniesienie ew. zmian do koncepcji. Po przygotowaniu koncepcji Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia konsultacji na obszarze Stowarzyszenia ,,Razem na wyżyny”, z osobami wskazanymi przez LGD, w tym przedstawicielami co najmniej 3 organizacji pozarządowych (zajmujących się tematyką turystyki lub dziedzictwa kulturowo-historycznego, przyrodniczo-krajobrazowego) z terenu co najmniej 3 gmin obszaru Stowarzyszenia ,,Razem na wyżyny”. Minimalna liczba uczestników – 15 osób.

3. Stworzenie projektu technicznego (studium wykonalności koncepcji):
a) uzgodnienie przebiegu szlaku z zarządcami dróg/ właścicielami terenu;
b) wykonanie projektu stałej zmiany organizacji ruchu dla oznakowania szlaku rowerowego;
c) przygotowanie projektu oznakowania szlaku oraz informacji o poszczególnych elementach jego oznakowania (znaki oznaczające przebieg tras szlaków, lokalizacja słupków pod pionowe znaki drogowe, lokalizacja i projekt drogowskazów, tablic i znaków informacyjnych);
d) ustalenie lokalizacji infrastruktury rowerowej oraz dokonanie uzgodnień z właścicielami gruntów, na których mają zostać zlokalizowane miejsca odpoczynku rowerzystów/ stacje naprawy rowerów/tablice informacyjne itp.;
e) opracowanie kosztorysu inwestorskiego.

Wszystkie elementy koncepcji muszą być przygotowane w wersji papierowej i elektronicznej na nośniku danych (tekst w formacie: doc., pdf., rysunki w formacie: pdf., jpg.). Proponowany szlak musi przebiegać drogami publicznymi i ogólnodostępnymi. Koncepcja musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w zakresie prawa budowanego, planów zagospodarowania przestrzennego, prawa drogowego, prawa z zakresu ochrony środowiska i innych przepisów prawa.

Wszystkie materiały powinny być opatrzone odpowiednimi logotypami, zgodnie z Księgą Wizualizacji Znaku PROW 2014-2020 – dostępną na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w tym również logiem Stowarzyszenia ,,Razem na wyżyny”.

 1. TERMIN REALIZACJI OPERACJI:

Wypracowanie koncepcji oraz stworzenie projektu technicznego – do dnia 31.03.2021 r.

Zatwierdzenie projektu stałej zmiany organizacji ruchu dla oznakowania szlaku rowerowego – do dnia 29.04.2021 r.

Operacja musi być zrealizowana do dnia 30.04.2021 r.

 1. FORMA WSPARCIA:

Refundacja zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24.09.2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2015r. poz. 1570 z późn. zm.).

 1. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW NA OPERACJĘ:
 • Minimalna i maksymalna wartość dofinansowania – od 25 000 zł do 50 000,00 zł (słownie złotych: od dwudziestu pięciu tysięcy złotych do pięćdziesięciu tysięcy złotych);
 • Minimalna wartość całkowita operacji wynosi nie mniej niż 50 000,00 zł, zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia wymienionego w pkt 5;
 • Minimum 2 % wkładu własnego liczonego od kosztów kwalifikowalnych operacji.
 1. POZIOMY WSPARCIA USTALONE W LSR DLA POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII WNIOSKODAWCÓW:

Zgodnie z § 18 ust. 1 Rozporządzeniem Rozporządzenia wymienionego w pkt 5. pomoc na operację własną jest przyznawana w wysokości określonej w LSR, lecz nie wyższej niż:

 1. 70 % kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018r.- Prawo przedsiębiorców,
 2. 98 % kosztów kwalifikowalnych – w przypadku pozostałych podmiotów,
 3. 63,63 % kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych.

8. KRYTERIA WYBORU OPERACJI WRAZ ZE WSKAZANIEM MINIMALNEJ LICZBY PUNKTÓW, KTÓREJ UZYSKANIE JEST WARUNKIEM WYBORU OPERACJI:

W przypadku, jeśli zostanie zgłoszony zamiar realizacji operacji przez potencjalnego wnioskodawcę innego niż LGD, LGD w oparciu o Kartę weryfikacji podmiotu zgłaszającego zamiar realizacji operacji własnej (zał. nr 34 do Procedury oceny i wyboru operacji w ramach LSR (dla operacji konkursowych i operacji własnych) dokonuje oceny, czy jest on uprawniony do wsparcia.

W sytuacji, kiedy zgłosi się realizator operacji własnej, uprawniony do wsparcia, operacja zostaje przesunięta na tryb konkursowy i oceniona zgodnie z Procedurą oceny i wyboru operacji w ramach LSR (dla operacji konkursowych i operacji własnych). Operacja zostanie oceniona w ramach lokalnych kryteriów wyboru. Operacja musi uzyskać co najmniej 50% maksymalnej liczby punków. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania wynosi 12.

 1. TERMIN I SPOSÓB ZGŁASZANIA ZAMIARU REALIZCJI OPERACJI:
 • Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej należy składać w formie pisemnej osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w jednym egzemplarzu na wzorze stanowiącym załącznik do niniejszej informacji, zwanej dalej „Zgłoszeniem”.
 • Termin składania Zgłoszenia obejmuje okres: od 19 grudnia 2020 r. do 18 stycznia 2021 r. (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00).
 • O przyjęciu Zgłoszenia decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”. Zgłoszenie, które wpłynie po wyznaczonym terminie pozostanie bez rozpatrzenia.
 • Miejsce składania Zgłoszenia: biuro Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”, ul. Cicha 72, 42-233 Mykanów.
 • Zgłoszenia nie zawierające danych pozwalających na identyfikację podmiotu uprawnionego do wsparcia, niepodpisane przez osoby upoważnione lub wypełnione niekompletnie nie będą przyjmowane.
 1. Dokumenty pozwalające na potwierdzenie, że podmiot zgłaszający zamiar realizacji operacji własnej jest uprawniony do wsparcia, tj. spełnia definicję beneficjenta określoną w § 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24.09.2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2015r. poz. 1570 z późn. zm.),zgodne z informacją o załącznikach, stanowiącą część II formularza Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej, będącego załącznikiem do niniejszego ogłoszenia.

⇒ Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej

⇒ Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji.

 Lokalne kryteria wyboru operacji własnych LGD.

⇒ Karta weryfikacji zgłoszenia zamiaru realizacji operacji.

⇒ Procedura oceny i wyboru operacji i wyboru operacji w ramach LSR ( dla operacji konkursowych i operacji własnych).