Nabór 3/2020 Niekomercyjna i ogólnodostępna infrastruktura rekreacyjna i turystyczna wykorzystująca zasoby obszaru LGD

1672

STOWARZYSZENIE „RAZEM NA WYŻYNY”
ogłasza
NABÓR 3/2020
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
na Przedsięwzięcie

NIEKOMERCYJNA I OGÓLNODOSTĘPNA INFRASTRUKTURA REKREACYJNA I TURYSTYCZNA WYKORZYSTUJĄCA ZASOBY OBSZARU LGD
wskazane w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” na lata 2015-2023 (LSR)

1.Termin składania wniosków: od 9 do 23 października 2020 roku.

 1. Miejsce i tryb składania wniosków:

Wnioski należy składać bezpośrednio (osobiście lub przez osobę upoważnioną lub pełnomocnika) w siedzibie Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” w Mykanowie przy ul. Cichej 72, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Ostatniego dnia składania wniosków,
tj. 23.10.2020 r. wnioski przyjmowane będą do godziny 14.00.
Wniosek należy złożyć w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej na płycie CD. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”.

 1. Limit środków dostępnych w konkursie: 125 912,95 euro (503 651,80 zł).
 2. Kwota pomocy (warunki wyboru operacji): pomoc będzie przyznawana w wysokości
  nie wyższej niż 20 985,00 euro (83 940,00 zł) na operację.
 3. Forma wsparcia:

Refundacja kosztów kwalifikowanych w wysokości:

 • do 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych;
 • do 100% kosztów kwalifikowanych – w przypadku pozostałych podmiotów
 1. Zakres tematyczny operacji:
 • Zgodność z zakresem rozporządzenia: 2 ust.1 pkt.6 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
  (Dz.U. poz. 1570 z późn. zm.) budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
 • Zgodność z zakresem LSR: Niekomercyjna i ogólnodostępna infrastruktura rekreacyjna
  i turystyczna wykorzystująca zasoby obszaru LGD.
 1. Cele i wskaźniki operacji :
Cel ogólny 1 Zaangażowani i przedsiębiorczy mieszkańcy obszaru LGD
Wskaźnik oddziaływania Liczba mieszkańców obszaru
Liczba organizacji pozarządowych w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców
Cel szczegółowy 1.3 Wzmocnienie pozytywnego wizerunku obszaru LGD
 

Wskaźnik rezultatu

Liczba korzystających z nowo powstałej i przebudowanej infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej 2033 szt.1
Przedsięwzięcie 1.3.1. Niekomercyjna i ogólnodostępna infrastruktura rekreacyjna i 

turystyczna wykorzystująca zasoby obszaru LGD

Wskaźnik produktu Liczba nowych obiektów infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej i Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej 6 szt. 1

1 Wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w ramach ogłoszonego naboru.

 1. Warunki udzielenia wsparcia i wyboru operacji:
 • Zgodnie z zapisami:
 • Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r.
  w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej
  w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. poz. 1570 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z późniejszymi zmianami.
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 z póżń. zm.
 • Operacja musi być zgodna z LSR, czyli z:
  – warunkami oceny wstępnej, w tym z:
  a) zakresem tematycznym,
  b) formą wsparcia,
  c) miejscem i terminem składania wniosku.
  – celami głównymi, szczegółowymi oraz przedsięwzięciem LSR i realizuje co najmniej jeden wskaźnik oddziaływania, rezultatu i produktu,
  – warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020;z
 • Operacja musi spełniać warunki udzielenia pomocy wskazane w LSR, tzn. musi być zgodna
  w zakresie Opisu, Beneficjenta, Wartości minimalnej i maksymalnej dofinansowania oraz poziomu % wsparcia wskazanych dla Przedsięwzięcia Niekomercyjna i ogólnodostępna infrastruktura rekreacyjna i turystyczna wykorzystująca zasoby obszaru LGD w Tabeli 11 Tabela przedsięwzięć
  i typów operacji LSR.
 • Operacja musi uzyskać minimum 50% maksymalnej liczby punktów zgodnie z Kartą oceny zgodności z kryteriami wyboru dla Przedsięwzięcia: Niekomercyjna i ogólnodostępna infrastruktura rekreacyjna i turystyczna wykorzystująca zasoby obszaru LGD.
 • Kwota pomocy na jedną operację nie może przewyższać kwoty wskazanej w ogłoszeniu o naborze.
 1. Obowiązujące kryteria wyboru operacji:

Karta oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru: Niekomercyjna i ogólnodostępna infrastruktura rekreacyjna i turystyczna wykorzystująca zasoby obszaru LGD. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania – 13. Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 50% maksymalnej liczby punktów, co stanowi 6,5 pkt.

 1. Wykaz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:
 • Wniosek o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie
  na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz wskazane we wniosku załączniki niezbędne do ustalenia spełniania warunków przyznania pomocy,
 • Dokument potwierdzający, iż podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy jest osobą prawną,
 • Oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach, zasobach i doświadczeniu (dla osoby prawnej),

Przed wypełnieniem wniosku o przyznanie pomocy należy zapoznać się z wyżej wymienionymi Rozporządzeniami MRIRW oraz instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie pomocy.

 1. Miejsce udostępnienia dokumentów:

Dokumenty dostępne są na stronie www.razemnawyzyny.pl oraz w siedzibie Stowarzyszenia
pod numerem telefonu: (34) 374 00 01 lub 724 043 108. Pytania można kierować również na adres email: biuro@razemnawyzyny.pl.

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (*.pdf) – otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (*.xlsx) – otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (*.pdf) – otwórz

2) Kryteria wyboru – otwórz

3) Oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach, zasobach i doświadczeniu (dla osoby fizycznej) – otwórz

4) Oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach, zasobach i doświadczeniu (dla osoby prawnej) – otwórz

5) Karta zgodności operacji z warunkami wstępnymi tzw. karta warunków wstępnych – otwórz

6) Karta zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW
na lata 2014-2020 – otwórz

7) Karta zgodności operacji z celami i wskaźnikami LSR tzw. karta LSR – otwórz

8) Wniosek o wycofaniu wniosku o przyznaniu pomocy/dokumentu – otwórz

9) Wniosek o wydanie opinii ws. wprowadzenia zmian w umowie o przyznanie pomocy – otwórz

13) Strategia LSR – otwórz