Nabór wniosków 1/2019 Podejmowanie działalności gospodarczej

22162

STOWARZYSZENIE „RAZEM NA WYŻYNY”
ogłasza
NABÓR 1/2019
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
na Przedsięwzięcie

PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
wskazane w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” na lata 2015-2023 (LSR)

 1. Termin składania wniosków: od 31 grudnia 2018 r. do 15 stycznia 2019 r.
 2. Miejsce i tryb składania wniosków:

Wnioski należy składać bezpośrednio (osobiście lub przez pełnomocnika) w siedzibie Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” w Mykanowie przy ul. Cichej 72, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Wniosek należy złożyć w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej na płycie CD, przy czym wersja elektroniczna winna zawierać Wniosek o przyznanie pomocy, Biznesplan wraz z pomocniczymi tabelami finansowymi.
O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu do biura Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”.

Wpływ wniosku potwierdza osoba przyjmująca wniosek na pierwszej stronie (pieczątka wpływu: data, podpis przyjmującego, liczba złożonych wraz z wnioskiem załączników) i rejestruje go w rejestrze wniosków nadając mu znak sprawy.

 1. Limit środków dostępnych w konkursie: 400 000,00 zł.
 2. Forma wsparcia: premia 50 000 zł.
 3. Zakres tematyczny operacji:   Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność: podejmowanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie (zgodnie z par. 2 ust 1 pkt 2 lit.a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2017 poz. 722 i 1588 ). Zgodność z zakresem LSR: Podejmowanie działalności gospodarczej
 1. Cele i wskaźniki operacji :
Cel ogólny 1 Zaangażowani i przedsiębiorczy mieszkańcy obszaru LGD
Wskaźnik oddziaływania Liczba podmiotów gospodarczych wpisanych do Rejestru REGON w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców
Liczba osób bezrobotnych w stosunku do liczby osób w wieku produkcyjnym
Cel szczegółowy  1.2 Pobudzenie i wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców
 

Wskaźnik rezultatu

Liczba utworzonych miejsc pracy ( ogółem) 8 szt.1
Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje 4 szt.1
Liczba operacji mających pozytywny wpływ na ochronę środowiska i/lub łagodzenie zmian klimatu 2 szt.1
Przedsięwzięcie 1.2.1 Podejmowanie działalności gospodarczej
Wskaźnik produktu Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa 8 szt. 1

1 Wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w ramach ogłoszonego naboru.

7. Warunki udzielenia wsparcia:

 • Operacja musi spełniać warunki wskazane w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2017 poz. 722 i 1588 )
 • Operacja musi być zgodna z LSR, czyli z :

– warunkami oceny wstępnej, w tym z :

zakresem tematycznym,

formą wsparcia,

miejscem i terminem składania wniosku,

warunkami udzielenia pomocy wskazanymi w LSR, tzn. musi być zgodna w zakresie Opisu, Beneficjenta, Wartości minimalnej i maksymalnej dofinansowania oraz poziomu % wsparcia wskazanych dla Przedsięwzięcia Podejmowanie działalności gospodarczej w Tabeli 11 Tabela przedsięwzięć i typów operacji LSR;

– celami głównymi, szczegółowymi oraz przedsięwzięciem LSR tzn. realizuje co najmniej jeden wskaźnik oddziaływania, rezultatu i produktu (zgodnie z tabelą z pkt 6);

– warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;

 • Operacja musi uzyskać minimum 30% maksymalnej liczby punktów zgodnie z Kartą oceny zgodności z kryteriami wyboru dla Przedsięwzięcia: Podejmowanie działalności gospodarczej.
 1. Obowiązujące kryteria wyboru operacji:

Karta oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru: Podejmowanie działalności gospodarczej. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania -34. Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 30% maksymalnej liczby punktów, co stanowi 10,20 pkt.

W przypadku operacji, które uzyskają identyczną liczbę punktów z oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru wyższe miejsce w liście zajmuje operacja, która otrzymała większą liczbę punktów za kryterium:

 1. liczba utworzonych etatów,
 2. innowacyjność produktowo- usługowa,
 3. wpływ operacji na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu,

– jeżeli kryteria, rozpatrywane w kolejności wymienionej powyżej, nie wpłyną na uszeregowanie operacji, wyższe miejsce na liście uzyskuje operacja, która została zarejestrowana w Rejestrze złożonych wniosków w naborze z niższą liczbą porządkową.

 1. Wykaz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:
 • Wniosek o przyznanie pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz wskazane we wniosku załączniki niezbędne do ustalenia spełniania warunków przyznania pomocy,
 • Oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach, zasobach i doświadczeniu (dla osoby fizycznej oraz jednoosobowej działalności gospodarczej),
 • Oświadczenie o zatrudnianiu osoby/ osób należących do grupy defaworyzowanej LSR
 • Oświadczenie o liczbie mieszkańców zameldowanych na pobyt stały i czasowy w miejscowości, w której będzie realizowana operacja.

Przed wypełnieniem wniosku o przyznanie pomocy należy zapoznać się z wyżej wymienionymi Rozporządzeniami MRIRW oraz instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie pomocy.

 1. Miejsce udostępnienia dokumentów:

Dokumenty dostępne są na stronie www.razemnawyzyny.pl oraz w siedzibie Stowarzyszenia pod numerem telefonu: (34) 374 00 01 lub 724 043 108. Pytania można kierować również na adres email: biuro@razemnawyzyny.pl.