OGŁOSZENIE O PLANOWANEJ REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ

1046

Stowarzyszenie „Razem na wyżyny”, w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność informuje o zamiarze realizacji operacji własnej, o której mowa
w art. 17 ust. 6 Ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 2015r., poz. 378 z póź. zm.).

Operacja własna będzie realizowana w ramach określonego w LSR przedsięwzięcia 1.1.4 Sieciowanie organizacji pozarządowych.  Operacja będzie realizowana przez LGD jako operacja własna pod warunkiem, że żaden inny podmiot uprawniony do otrzymania wsparcia w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie www.razemnawyzyny.pl, nie zgłosił LGD zamiaru realizacji takiej operacji. Jeżeli chociaż jeden podmiot, uprawniony do otrzymania wsparcia, zgłosi zamiar realizacji ww. operacji, LGD w terminie 3 miesięcy ogłosi nabór wniosków w tym zakresie.

 1. ZAKRES TEMATYCZNY:
 • Zgodność z zakresem rozporządzenia: Wzmacnianie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. poz 1570, z późn. zm).
 • Zgodność z zakresem LSR: Sieciowanie organizacji pozarządowych.
 • Zakres realizowanych zadań obejmuje: konferencja, szkolenie, warsztat, spotkanie, seminarium, akcja społeczna, wizyty studyjne, wydarzenia i materiały promocyjne itp.
 1. OPERACJA MA REALIZOWAĆ CELE I PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTE W LSR A TAKŻE PLANOWANE DO OSIĄGNIĘCIA WSKAŹNIKI:
 • Przedsięwzięcie 1.1.4 – Sieciowanie organizacji pozarządowych
 • Cel szczegółowy 1.1. Wzmocnienie kapitału społecznego i spójności wewnętrznej obszaru.
 • Cel ogólny 1. Zaangażowani i przedsiębiorczy mieszkańcy obszaru LGD.
 • Wskaźnik produktu: – Liczba zaangażowanych partnerów 20 – Liczba wydarzeń – 1 (liczona jako cały projekt).
 • Wskaźnik rezultatu: Liczba uczestników wydarzeń integrujących i/lub aktywizujących -80.
 1. CEL PROJEKTU:

Wzmocnienie kapitału społecznego i spójności wewnętrznej obszaru poprzez realizację inicjatyw sieciujących organizacje pozarządowe z obszaru LGD.

Projekt przewiduje:

Organizację co najmniej 20 wydarzeń integrujących przedstawicieli organizacji pozarządowych, aktywizujących ich do podejmowania różnych inicjatyw społecznych, w tym m.in. forum NGO, 2 wizyty studyjne poza obszar województwa śląskiego, konkurs dla NGO, wydarzenia plenerowe realizowane we współpracy przez NGO np. rajdy rowerowe, spływy kajakowe, kino plenerowe, wydanie materiałów promocyjnych i gier planszowych. W ramach projektu należy zakupić wszystkie sprzęty, urządzenia, przedmioty, usługi, niezbędne do realizacji operacji.

W ramach podejmowanych zadań w projekcie weźmie udział minimum 30 organizacji pozarządowych ze wszystkich gmin obszaru Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”.

Termin realizacji operacji: od września 2023 do czerwca 2024 roku.

 1. FORMA WSPARCIA:

Refundacja zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24.09.2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2015r. poz. 1570 z późn. zm.).

 1. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW NA OPERACJĘ:
 • Maksymalna wartość dofinansowania – 341 932,72 zł (85 483,18 euro);
 • Minimum 2% wkładu własnego;
 • Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000,00 zł, zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia wymienionego w pkt 7.
 1. POZIOMY WSPARCIA USTALONE W LSR DLA POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII WNIOSKODAWCÓW:
 • nie wyższej niż 70 % kosztów kwalifikowanych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
 • nie wyższej niż 63,63 % kosztów kwalifikowanych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych;
 • nie wyższej niż 98 % kosztów kwalifikowalnych – w pozostałych przypadkach
 1. KRYTERIA WYBORU OPERACJI WRAZ ZE WSKAZANIEM MINIMALNEJ LICZBY PUNKTÓW, KTÓREJ UZYSKANIE JEST WARUNKIEM WYBORU OPERACJI:

W przypadku, jeśli został zgłoszony zamiar realizacji operacji przez potencjalnego wnioskodawcę, LGD w oparciu o Kartę weryfikacji podmiotu zgłaszającego zamiar realizacji operacji własnej (zał. nr 33 do Procedury oceny i wyboru operacji w ramach LSR (dla operacji konkursowych i operacji własnych) dokonuje oceny, czy jest on uprawniony do wsparcia. W sytuacji, kiedy zgłosi się realizator operacji własnej, uprawniony do wsparcia, operacja zostaje przesunięta na tryb konkursowy i oceniona zgodnie z Procedurą oceny i wyboru operacji w ramach LSR
(dla operacji konkursowych i operacji własnych). Operacja zostanie oceniona w ramach lokalnych kryteriów wyboru. Operacja musi uzyskać, co najmniej 50% maksymalnej liczby punków. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania wynosi 17.

9. TERMIN I SPOSÓB ZGŁASZANIA REALIZACJI OPERACJI:

 • Termin składania zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej: od 11.08.2023 r. do 12.09.2023 r. do godz. 10.00.
 • Zgłoszenia, które wpłyną do biura Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
 • Miejsce składania zgłoszenia: biuro Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”, ul. Cicha 72, 42-233 Mykanów.
 • Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej należy składać w formie pisemnej na formularzu będącym załącznikiem do niniejszej informacji, w jednym egzemplarzu (Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej).
 • O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”.
 1. Dokumenty pozwalające na potwierdzenie, że podmiot zgłaszający zamiar realizacji operacji własnej jest uprawniony do wsparcia, tj. spełnia definicję beneficjenta określoną w § 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24.09.2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2015r. poz. 1570 z późn. zm.), zgodne z listą załączników dot. identyfikacji beneficjenta, określone we wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

ZAŁĄCZNIKI: ⇒ Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej – sieciowanie organizacji pozarządowych

Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji.

Lokalne kryteria wyboru operacji własnych LGD.

Karta weryfikacji zgłoszenia zamiaru realizacji operacji.

⇒ Procedura oceny i wyboru operacji i wyboru operacji w ramach LSR ( dla operacji konkursowych i operacji własnych).