Udział przedstawicieli LGD w zebraniach sołeckich

17231

W związku z realizacją Planu Komunikacji pracownik biura LGD, Justyna Renszmit-Luks uczestniczyła w zebraniach wiejskich na terenie gmin partnerskich LGD.
Uczestnicy zebrań dowiedzieli się o konkursach jakie były dotychczas ogłoszone przez LGD „Razem na wyżyny”, m.in. ile wniosków zostało złożonych do biura LGD i ilu wnioskodawców podpisało umowy z Zarządem Województwa Śląskiego na realizację operacji w ramach poddziałania 19.2 ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność „ objętego PROW na lata 2014-2020.
Został przedstawiony  harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w poszczególnych latach realizacji LSR oraz omówiony zakres działań na jaki mieszkańcy, organizacje pozarządowe, jednostki sektora publicznego i przedsiębiorcy będą mogli pozyskać dofinansowanie ze środków unijnych.
Na koniec pracownik biura Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” poprosił o przekazywanie informacji o możliwościach pozyskania pomocy poprzez LGD w swoich miejscowościach, zachęcał do kontaktu z biurem LGD oraz do odwiedzania strony internetowej Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”.

Wszystkim bardzo dziękujemy za możliwość uczestnictwa oraz zabrania głosu w zebraniu.

 Zebrania sołecki , w których uczestniczyli przedstawiciele LGD „Razem na wyżyny” w celu przekazania informacji o  wdrażaniu LSR

L.P Data Sołectwo/Miejsce zebrania godzina
1 22.09.2017 r. Rędziny Osiedle – GOK Rędziny

 

18:00
2 24.09.2017 r. Baby – SZ.P w Jackowie

 

16:00
3 24.09.2017 r. Jacków – SZ.P w Jackowie

 

17:00
4 25.09.2017 r. Rybna – OSP Rybna

 

17:30
5 26.09.2017 r. Kruszyna – OSP Kruszyna

 

18:30
6 28.09.2017 r. Kokawa – Świetlica Wiejska w Kokawie

 

17:30