Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”

527

Zarząd Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” z siedzibą w Mykanowie zgodnie z przepisami § 20 ust. 2 i 5 Statutu Stowarzyszenia zwołuje na dzień 1 czerwca 2023 r. (czwartek) na godzinę 16:30Sali Rumianek, ul. Rumiankowa 79, 42-231 Cykarzew Północny

NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA „RAZEM NA WYŻYNY”

z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór komisji uchwał i wniosków
 5. Przedstawienie głównych założeń Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność na lata 2023-2029 oraz dyskusja
 6. Przedstawienie zmian w Statucie oraz dyskusja
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zatwierdzenia Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność na lata 2023-2029
  b) zmiany Statutu
 8. Wolne wnioski.
 9. Zakończenie zebrania.

W przypadku braku obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków w wyżej podanym terminie zebranie odbędzie w tym samym dniu i miejscu o godz. 16:45 bez względu na liczbę członków.