Procedura oceny i wyboru

Procedura oceny i wyboru Grantobiorców :

icon_50x50Procedura oceny i wyboru Grantobiorców wraz z opisem sposobu rozliczania, monitoringu i kontroli grantów obowiązująca od 22.05.2017 r.

icon_50x50Karta weryfikacji formalnej

icon_50x50Karta weryfikacji poprawności wniosku/załączników/kosztów

icon_50x50Karta zgodności zadania z celami i wskaźnikami LSR

icon_50x50Karta oceny zgodności zadania z kryteriami wyboru

icon_50x50Karta weryfikacji zgodności Grantobiorcy z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020

icon_50x50Wniosek o powierzenie grantu wraz z załącznikami :

icon_50x50Oświadczenie Grantobiorcy o kwalifikowalności VAT (wersja nieedytowalna)

icon_50x50Oświadczenie Grantobiorcy o kwalifikowalności VAT (wersja edytowalna)

icon_50x50Oświadczenie właściciela(i) lub współwłaściciela(i), że wyraża on zgodę na realizację zadania, jeżeli jest realizowana na terenie nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym lub będącej przedmiotem współwłasności (wersja edytowalna)

icon_50x50Oświadczenie właściciela(i) lub współwłaściciela(i), że wyraża on zgodę na realizację zadania, jeżeli jest realizowana na terenie nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym lub będącej przedmiotem współwłasności (wersja nieedytowalna)

icon_50x50Wniosek o wycofanie wniosku o powierzenie grantu/dokumentu (wersja nieedytowalna),

icon_50x50Wniosek o wycofanie wniosku o powierzenie grantu/dokumentu (wersja edytowalna)

icon_50x50Odwołanie (wersja nieedytowalna)

icon_50x50Odwołanie (wersja edytowalna)

icon_50x50Umowa o powierzenie grantu

icon_50x50Wniosek o rozliczenie grantu wraz z załącznikami :

icon_50x50Oświadczenie Grantobiorcy o kwalifikowalności VAT (wersja nieedytowalna)

icon_50x50Oświadczenie Grantobiorcy o kwalifikowalności VAT (wersja edytowalna)

icon_50x50  Karta wkładu niepieniężnego: pracy świadczonej nieodpłatnie (wersja nieedytowalna)

icon_50x50  Karta wkładu niepieniężnego: pracy świadczonej nieodpłatnie (wersja edytowalna),

icon_50x50 Lista obecności (wersja nieedytowalna)

icon_50x50 Lista obecności (wersja edytowalna)

icon_50x50Oświadczenie dotyczące wyodrębnionych kont/prowadzenia wykazu faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione wydatki (wersja nieedytowalna)

icon_50x50Oświadczenie dotyczące wyodrębnionych kont/prowadzenia wykazu faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione wydatki (wersja edytowalna)

icon_50x50Procedura oceny i wyboru Grantobiorców wraz z opisem sposobu rozliczania, monitoringu i kontroli grantów obowiązująca od 20.03 2017 r. do 22.05.2017 r.

icon_50x50Karta weryfikacji formalnej

icon_50x50Karta weryfikacji poprawności wniosku/załączników/kosztów

icon_50x50Karta zgodności zadania z celami i wskaźnikami LSR

icon_50x50Karta oceny zgodności zadania z kryteriami wyboru

icon_50x50Karta weryfikacji zgodności Grantobiorcy z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020

icon_50x50Wniosek o powierzenie grantu wraz z załącznikami :

icon_50x50Oświadczenie Grantobiorcy o kwalifikowalności VAT (wersja nieedytowalna)

icon_50x50Oświadczenie Grantobiorcy o kwalifikowalności VAT (wersja edytowalna)

icon_50x50Oświadczenie właściciela(i) lub współwłaściciela(i), że wyraża on zgodę na realizację zadania, jeżeli jest realizowana na terenie nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym lub będącej przedmiotem współwłasności (wersja edytowalna)

icon_50x50Oświadczenie właściciela(i) lub współwłaściciela(i), że wyraża on zgodę na realizację zadania, jeżeli jest realizowana na terenie nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym lub będącej przedmiotem współwłasności (wersja nieedytowalna)

icon_50x50Wniosek o wycofanie wniosku o powierzenie grantu/dokumentu (wersja nieedytowalna),

icon_50x50Wniosek o wycofanie wniosku o powierzenie grantu/dokumentu (wersja edytowalna)

icon_50x50Odwołanie (wersja nieedytowalna)

icon_50x50Odwołanie (wersja edytowalna)

icon_50x50Umowa o powierzenie grantu

icon_50x50Wniosek o rozliczenie grantu wraz z załącznikami :

icon_50x50Oświadczenie Grantobiorcy o kwalifikowalności VAT (wersja nieedytowalna)

icon_50x50Oświadczenie Grantobiorcy o kwalifikowalności VAT (wersja edytowalna)

icon_50x50  Karta wkładu niepieniężnego: pracy świadczonej nieodpłatnie (wersja nieedytowalna)

icon_50x50  Karta wkładu niepieniężnego: pracy świadczonej nieodpłatnie (wersja edytowalna),

icon_50x50 Lista obecności (wersja nieedytowalna)

icon_50x50 Lista obecności (wersja edytowalna)

icon_50x50Oświadczenie dotyczące wyodrębnionych kont/prowadzenia wykazu faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione wydatki (wersja nieedytowalna)

icon_50x50Oświadczenie dotyczące wyodrębnionych kont/prowadzenia wykazu faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione wydatki (wersja edytowalna)


Procedura oceny i wyboru operacji w ramach LSR :

icon_50x50Procedura oceny i wyboru operacji w ramach LSR (dla operacji konkursowych i operacji własnych) – obowiązująca od 27.11.2017 r.

icon_50x50Karta zgodności operacji z warunkami wstępnymi tzw. karta warunków wstępnych,

icon_50x50Karta zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW
na lata 2014-2020,

icon_50x50Karta zgodności operacji z celami i wskaźnikami LSR tzw. karta LSR

icon_50x50Karty oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru tzw. karta kryteriów

icon_50x50Oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach, zasobach i doświadczeniu ( dla osoby fizycznej oraz jednoosobowej działalności gospodarczej),

icon_50x50Oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach, zasobach i doświadczeniu ( dla osoby fizycznej oraz jednoosobowej działalności gospodarczej)(wersja edytowalna),

icon_50x50Oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach, zasobach i doświadczeniu ( dla osoby prawnej)

icon_50x50Oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach, zasobach i doświadczeniu ( dla osoby prawnej) (wersja edytowalna),

icon_50x50Oświadczenie o zatrudnianiu osoby/osób należących do grupy defaworyzowanej LSR,

icon_50x50 Oświadczenie o zatrudnianiu osoby/osób należących do grupy defaworyzowanej LSR ( wersja edytowalna),

icon_50x50Wniosek o wycofaniu wniosku o przyznaniu pomocy/dokumentu

icon_50x50Protest

icon_50x50Protest (wersja edytowalna),

icon_50x50 Wniosek o wycofaniu wniosku o przyznaniu pomocy/dokumentu (wersja edytowalna),

icon_50x50Wniosek o wydanie opinii ws.wprowadzenia zmian w umowie o przyznanie pomocy (wersja edytowalna).

icon_50x50Procedura oceny i wyboru operacji w ramach LSR (dla operacji konkursowych i operacji własnych) – obowiązująca od 05.09.2017r. do 27.11.2017 r.

icon_50x50Karta zgodności operacji z warunkami wstępnymi tzw. karta warunków wstępnych,

icon_50x50Karta zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020,

icon_50x50Karta zgodności operacji z celami i wskaźnikami LSR tzw. karta LSR,

icon_50x50Karty oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru tzw. kart kryteriów,

icon_50x50Oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach, zasobach i doświadczeniu ( dla osoby fizycznej oraz jednoosobowej działalności gospodarczej),

icon_50x50Oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach, zasobach i doświadczeniu ( dla osoby fizycznej oraz jednoosobowej działalności gospodarczej)(wersja edytowalna),

icon_50x50Oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach, zasobach i doświadczeniu ( dla osoby prawnej),

icon_50x50Oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach, zasobach i doświadczeniu ( dla osoby prawnej) (wersja edytowalna),

icon_50x50Oświadczenie o zatrudnianiu osoby/osób należących do grupy defaworyzowanej LSR,

icon_50x50 Oświadczenie o zatrudnianiu osoby/osób należących do grupy defaworyzowanej LSR ( wersja edytowalna),

icon_50x50Wniosek o wycofaniu wniosku o przyznaniu pomocy/dokumentu,

icon_50x50Protest,

icon_50x50 Wniosek o wycofaniu wniosku o przyznaniu pomocy/dokumentu (wersja edytowalna),

icon_50x50Wniosek o wydanie opinii ws.wprowadzenia zmian w umowie o przyznanie pomocy (wersja edytowalna).

icon_50x50Procedura oceny i wyboru operacji w ramach LSR (dla operacji konkursowych i operacji własnych) – obowiązująca od 22.05.2017r. do 05.09.2017 r.

icon_50x50Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR dla operacji konkursowych- obowiązująca od 4.08.2016 r. do 22.05.2017 r.

icon_50x50Karta zgodności operacji z LSR.

icon_50x50Karta oceny wstępnej.

icon_50x50Karta zgodności karty zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

icon_50x50Oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach, zasobach i doświadczeniu dla osoby fizycznej i jednoosobowej działalności gospodarczej(wersja nieedytowalna)

icon_50x50Oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach, zasobach i doświadczeniu dla osoby fizycznej i jednoosobowej działalności gospodarczej (wersja edytowalna).

icon_50x50Oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach, zasobach i doświadczeniu dla osoby prawnej (wersja nieedytowalna).

icon_50x50Oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach, zasobach i doświadczeniu dla osoby prawnej (wersja edytowalna).