Informacja o wyborze operacji własnej

58

W związku z umieszczeniem w dniu 10.08.2023 roku na stronie internetowej Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”  informacji  o planowanej do realizacji operacji własnej LGD i w związku z faktem, że w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji żaden podmiot inny niż LGD, a uprawniony do wsparcia, nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej, Zarząd Stowarzyszenia LGD w dniu 13.09.2023 r. przekazał Radzie Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” wniosek o przyznanie pomocy z zakresu Przedsięwzięcia .1.4 Sieciowanie organizacji pozarządowych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Na posiedzeniu Rady w dniu 14 września 2023 roku operacja została wybrana do dofinansowania.