Nabór 1/2020/G na projekt grantowy „Przedsiębiorczość społeczna – szansa na rozwój organizacji pozarządowych”

8622

NABÓR 1/2020/G

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

na projekt grantowy p.t. 

Przedsiębiorczość społeczna – szansa na rozwój organizacji pozarządowych

w ramach przedsięwzięcia Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych
wskazanego w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” na lata 2015-2023 (LSR)

 1. Termin składania wniosków: od 14 lutego 2020 r. do 28 lutego 2020 roku
 2. Miejsce i tryb składania wniosków:

Wniosek o powierzenie grantu, wypełniony i zatwierdzony w Generatorze (link: https://omikronkonkursy.pl/wnioski/generator1.php?a=007d076b8c002cc2&&b=c570260fb82776c15841b5224bd4facc), należy wydrukować, podpisać i w wersji papierowej wraz z załącznikami złożyć bezpośrednio (osobiście lub przez pełnomocnika) w siedzibie Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” w Mykanowie przy ul. Cichej 72, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” wniosku w wersji papierowej.

 1. Forma wsparcia: 

Wnioskodawca może ubiegać się o wyprzedzając finansowanie  w wysokości  do 50% wnioskowanej kwoty grantu.

 1. Zakres tematyczny projektu grantowego:
 • Zgodność z zakresem Rozporządzenia[1]wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych;
 • Zgodność z zakresem LSR: Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych;
 1. Zakres realizowanych zadań obejmuje: konferencje, szkolenie, warsztat, spotkanie, akcja społeczna, itp.
 2. Limit środków dostępnych w ramach projektu grantowego: 150 000,00 złotych.
 3. Cele LSR odpowiadające zakresowi projektu grantowego:
Cel ogólny 1 Zaangażowani i przedsiębiorczy mieszkańcy obszaru LGD
Wskaźnik oddziaływania Liczba podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców
Liczba organizacji pozarządowych w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców
Cel szczegółowy  1.2 Pobudzenie i wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców
Wskaźnik rezultatu Liczba osób uczestniczących w wydarzeniach
Przedsięwzięcie 1.2.5 Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych
Wskaźnik produktu Liczba wydarzeń
 1. Cel i wskaźniki projektu grantowego
Cel Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych z terenu LGD „Razem na wyżyny” poprzez realizację działań wspierających rozwój przedsiębiorczości społecznej
Wskaźnik rezultatu Liczba osób uczestniczących w wydarzeniach 50 szt.*
Wskaźnik produktu Liczba wydarzeń 6 szt.*

wartość planowana do osiągnięcia w naborze 1/2020/G.

LGD zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru na każdym jego etapie, w przypadku zagrożenia niezrealizowania założonych celów i wskaźników projektu grantowego. Wskaźniki produktu określone w ogłoszeniu o naborze muszą być spełnione na poziomie co najmniej 100%, wskaźniki rezultatu określone w ogłoszeniu o naborze muszą być spełnione na poziomie co najmniej 90% wielkości określonej.

 1. Okres realizacji zadań w ramach projektu grantowego: od dnia podpisania umowy o powierzenie grantu (planowany termin 1 październik 2020 r.) do 30 czerwca 2021r.
 2. Termin składania wniosku o rozliczenie grantu: 30 czerwca 2021r.
 3. Minimalna i maksymalna kwota grantu (dofinansowania):od 10 000 do 25 000 zł
 4. Minimalna i maksymalna wartość zadania: od 10 500 do 50 000 zł
 5. Intensywność pomocy: do 100% kosztów kwalifikowalnych.
 6. Limity obowiązujące w projekcie grantowym:
 • Suma grantów przyznanych na etapie wyboru podmiotom wnioskującym, będącym jednostkami sektora finansów publicznych, wynosi maksymalnie 15 % wartości projektu grantowego.
 • Limit środków na jednego Grantobiorcę w ramach projektów grantowych realizowanych przez LGD nie może przekroczyć 100 000 zł.
 1. Warunki uzyskania grantu (dofinansowania):
 • Zadanie musi spełniać warunki wskazane w Rozporządzeniu1;
 • Zadanie musi być zgodne z LSR, czyli z :

– warunkami weryfikacji formalnej, w tym z :

 1. a) miejscem i terminem składania wniosku o powierzenie grantu,
 2. b) zakresem tematycznym,
 3. c) formą wsparcia,
 4. d) terminem realizacji zadania,
 5. e) dodatkowymi warunkami wsparcia wskazanymi w ogłoszeniu o naborze,

– warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020;

– celami i wskaźnikami LSR, czyli z  celem głównym, szczegółowym oraz przedsięwzięciem LSR oraz realizuje co najmniej jeden wskaźnik oddziaływania, rezultatu i produktu;

 • Zadanie musi zostać uznane za racjonalne;
 • Zadanie musi uzyskać minimum 30% maksymalnej liczby punktów z kryteriów wyboru dla przedsięwzięcia Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych. Maksymalna liczba punktów do uzyskania – 23, z czego 30% stanowi 6,9 pkt.
 1. Dodatkowe warunki uzyskania grantu:
 • zakup rzeczy i środków trwałych niezbędnych do podnoszenia kapitału społecznego organizacji, stanowi nie więcej niż 40% kosztów kwalifikowalnych
 • Wkład własny w wartość zadania w wysokości minimum 5 % wnioskowanej kwoty grantu.
 • Minimalna i maksymalna kwota grantu i wartość zadania mieści się w granicach określonych w punkcie 10 i 11.
 • W ramach projektu grantowego jeden wnioskodawca może złożyć maksymalnie 1 wniosek, a w przypadku wnioskodawców, którzy składają wniosek o powierzenie grantu w imieniu swoich jednostek organizacyjnych maksymalnie 2.
 • Suma kontrolna wniosku w wersji elektronicznej z generatora i papierowej musi być zgodna.
 1. Doradztwo i konsultacje wniosków
 • Wnioskodawca powinien skonsultować wniosek przed jego złożeniem z pracownikami biura LGD. Termin konsultacji należy uzgodnić telefonicznie z pracownikiem LGD.
 • Biuro LGD nie udziela konsultacji w ostatnim dniu składania wniosków w ramach naboru.
 1. Wymagane dokumenty:

Wniosek o powierzenie grantu wraz z załącznikami.

 1. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej:

Wzory formularzy wymaganych dokumentów aplikacyjnych oraz kart oceny dostępne są w siedzibie Stowarzyszenia lub na stronie www.razemnawyzyny.pl:

[1] Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 poz. 1570, Dz.U. 2016 poz. 1390,  Dz.U. 2017 poz. 1588)