Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Wyborcze Członków Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”

282

Zarząd Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” z siedzibą w Mykanowie zgodnie z przepisami § 20 ust. 2 i 5 Statutu Stowarzyszenia zwołuje na dzień 18 lipca 2024 roku na godzinę 16:00 w Cukierni DOROTA, ul. Samorządowa 11, 42-233 Mykanów

NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE WYBORCZE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA „RAZEM NA WYŻYNY”

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przedstawienie projektu Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”.
 5. Przedstawienie projektu Regulaminu organizacyjnego Rady Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”.
 6. Przedstawienie projektu Statucie Stowarzyszenia „Razem na wyżyny.
 7. Przedstawienie kryteriów wyboru grantobiorców w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) uchylenia dotychczasowego tekstu Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” i przyjęcia nowego tekstu Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Razem na wyżyny,
  b) uchylenia dotychczasowego tekstu Regulaminu organizacyjnego Rady Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” i przyjęcia nowego tekstu Regulaminu organizacyjnego Rady Stowarzyszenia „Razem na wyżyny,
  c) uchylenia dotychczasowego tekstu Statutu Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” i przyjęcia nowego tekstu Statutu Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”
  d) zatwierdzenia kryteriów wyboru grantobiorców w ramach EFS+,
  e) zmiany przedstawiciela Gminy Dąbrowa Zielona w Radzie Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”
 9. Przeprowadzenie wyborów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej:
  a) przedstawienie zasad przeprowadzenia wyborów,
  b) wybór sposobu głosowania,
  c) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
  d) zgłaszanie kandydatów na członków Zarządu,
  e) przeprowadzenie głosowania w sprawie składu osobowego Zarządu,
  f) odczytanie Uchwały w sprawie wyboru Zarządu,
  g) zgłaszanie kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej,
  h) przeprowadzenie głosowania w sprawie składu osobowego Komisji Rewizyjnej,
  i) odczytanie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zakończenie zebrania.

W przypadku braku obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków w wyżej podanym terminie zebranie odbędzie w tym samym dniu i miejscu o godz. 16:15 bez względu na liczbę członków.

Zgodnie z postanowieniami Statutu w §35 ust.1, jego zmiany wymagają obecności co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania, dlatego bardzo prosimy o potwierdzenie obecności lub nieobecności (tel. 724 043 108 lub 34 374 00 01 lub mailem biuro@razemnawyzyny.pl).

Podczas zebrania będzie można uiścić składki członkowskie w wysokości 48 zł (roczna) Składkę można wpłacić na konto bankowe o numerze: 59 8258 0005 2000 0015 5619 0001.