Nabór 1/2017 Podejmowanie działalności gospodarczej

17413

STOWARZYSZENIE „RAZEM NA WYŻYNY”
ogłasza
NABÓR 1/2017
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
na Przedsięwzięcie

PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
wskazane w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” na lata 2015-2023 (LSR)

 1. Termin składania wniosków: od 26 września do 13 października 2017 roku.
 2. Miejsce i tryb składania wniosków:
  Wnioski należy składać bezpośrednio (osobiście lub przez osobę upoważnioną lub pełnomocnika) w siedzibie Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” w Mykanowie przy ul. Cichej 72, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Wniosek należy złożyć w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej na płycie CD, przy czym wersja elektroniczna winna zawierać Wniosek o przyznanie pomocy, Biznesplan i pomocnicze tabele finansowe.
  O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”.
 3. Limit środków dostępnych w konkursie: 450 000,00 złotych.
 4. Forma wsparcia: premia.
 5. Zakres tematyczny operacji:

Rozwój przedsiębiorczości poprzez podejmowanie działalności gospodarczej.
Zgodność z zakresem rozporządzenia[1]: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność: podejmowanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.
Zgodność z zakresem LSR: Podejmowanie działalności gospodarczej.

 1. Cele i wskaźniki operacji :
Cel ogólny 1 Zaangażowani i przedsiębiorczy mieszkańcy obszaru LGD
Wskaźnik oddziaływania Liczba podmiotów gospodarczych wpisanych do Rejestru REGON w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców
Liczba osób bezrobotnych w stosunku do liczby osób w wieku produkcyjnym
Cel szczegółowy  1.1 Pobudzenie i wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców
 

Wskaźnik rezultatu

Liczba utworzonych miejsc pracy ( ogółem) 9 szt.2
Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje 5 szt.2
Liczba operacji mających pozytywny wpływ na ochronę środowiska i/lub łagodzenie zmian klimatu 2 szt.2
Przedsięwzięcie 1.2.1 Podejmowanie działalności gospodarczej
Wskaźnik produktu Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa 9 szt. 2

2 Wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w związku z realizacją operacji.

 1. Warunki udzielenia wsparcia:
 • Operacja musi spełniać warunki wskazane w Rozporządzeniu [1]
 • Operacja musi być zgodna z LSR, czyli z :

– warunkami oceny wstępnej, w tym z :

 1. zakresem tematycznym,
 2. formą wsparcia,
 3. miejscem i terminem składania wniosku.

– celami głównymi, szczegółowymi oraz przedsięwzięciem LSR i realizuje co najmniej jeden wskaźnik oddziaływania, rezultatu i produktu ;

– warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020;

 • Operacja musi spełniać warunki udzielenia pomocy wskazane w LSR, tzn. musi być zgodna w zakresie Opisu, Beneficjenta, Wartości minimalnej i maksymalnej dofinansowania oraz poziomu % wsparcia wskazanych dla Przedsięwzięcia Podejmowanie działalności gospodarczej w Tabeli 11 Tabela przedsięwzięć i typów operacji LSR.
 • Operacja musi uzyskać minimum 30% maksymalnej liczby punktów zgodnie z Kartą oceny zgodności z kryteriami wyboru dla Przedsięwzięcia: Podejmowanie działalności gospodarczej.
 1. Obowiązujące kryteria wyboru operacji:

Karta oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru: Podejmowanie działalności gospodarczej. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania -33. Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 30% maksymalnej liczby punktów, co stanowi 9,9 pkt.

 1. Wykaz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:
 • Wniosek o przyznanie pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz wskazane we wniosku załączniki niezbędne do ustalenia spełniania warunków przyznania pomocy,
 • Oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach, zasobach i doświadczeniu (dla osoby fizycznej oraz jednoosobowej działalności gospodarczej),
 • Oświadczenie o zatrudnianiu osoby/ osób należących do grupy defaworyzowanej LSR
 • Oświadczenie o liczbie mieszkańców zameldowanych na pobyt stały i czasowy w miejscowości, w której będzie realizowana operacja.

Przed wypełnieniem wniosku o przyznanie pomocy należy zapoznać się z wyżej wymienionymi Rozporządzeniami MRIRW oraz instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie pomocy.

 1. Miejsce udostępnienia dokumentów:

Dokumenty dostępne są na stronie www.razemnawyzyny.pl oraz w siedzibie Stowarzyszenia pod numerem telefonu: (34) 374 00 01 lub 724 043 108. Pytania można kierować również na adres email: biuro@razemnawyzyny.pl.

 

 

[1] Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 poz. 1570, Dz.U. 2016 poz. 1390,  Dz.U. 2017 poz. 1588 ).