Nabór 1/2018/G na projekt grantowy- Promocja obszaru LGD „Razem na wyżyny ” poprzez rozwój miejsc aktywności ruchowej

29682

STOWARZYSZENIE „RAZEM NA WYŻYNY”
ogłasza
NABÓR 1/2018/G

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
na projekt grantowy p.t.
Promocja obszaru LGD „Razem na wyżyny ”
poprzez
rozwój miejsc aktywności ruchowej

w ramach przedsięwzięcia Miejsca aktywności ruchowej
wskazanego w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” na lata 2015-2023 (LSR)

 1. Termin składania wniosków: od 22 grudnia 2017 r. do 19 stycznia 2018 roku
 2. Miejsce i tryb składania wniosków:

Wniosek o powierzenie grantu, wypełniony i zatwierdzony w Generatorze (link: https://omikronkonkursy.pl/wnioski/generator1.php?a=fe97c3bf8d17f5cf&&b=c570260fb82776c15841b5224bd4facc), należy wydrukować, podpisać i w wersji papierowej wraz z załącznikami złożyć bezpośrednio, osobiście lub przez osobę upoważnioną lub przez pełnomocnika, w siedzibie Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” w Mykanowie przy ul. Cichej 72, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” wniosku w wersji papierowej.

 1. Forma wsparcia: refundacja.

Wnioskodawca może ubiegać się o wyprzedzające finansowanie w wysokości 36,37% wnioskowanej kwoty grantu.

 1. Zakres tematyczny projektu grantowego:
 • Zgodność z zakresem rozporządzenia[1]: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej, wzmocnienie kapitału społecznego, promocja obszaru LGD;
 • Zgodność z zakresem LSR: Miejsca aktywności ruchowej
 1. Limit środków dostępnych w ramach projektu grantowego: 250 000,00 złotych.
 2. Cele i wskaźniki projektu grantowego:
Cel ogólny 1 Zaangażowani i przedsiębiorczy mieszkańcy obszaru LGD
Wskaźnik oddziaływania Liczba mieszkańców obszaru
Cel szczegółowy  1.3 Wzmocnienie pozytywnego wizerunku obszaru LGD
Wskaźnik rezultatu Liczba osób korzystających z nowej i przebudowanej infrastruktury rekreacyjnej  4500 osób2
Przedsięwzięcie 1.3.2 Miejsca aktywności ruchowej
Wskaźnik produktu Liczba nowych obiektów infrastruktury rekreacyjnej i Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury rekreacyjnej 10 sztuk[2]

[2] Wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w związku z realizacją zadania.

 1. Okres realizacji zadań w ramach projektu grantowego: od września 2018 r. do lipca 2019 r.
 2. Termin składania wniosku o płatność : 31 lipiec 2019 r.
 3. Minimalna i maksymalna kwota grantu (dofinansowania): od 10 000 do 25 000 zł
 4. Minimalna i maksymalna wartość zadania: od 10 000 do 50 000 zł
 5. Intensywność pomocy: do 100% kosztów kwalifikowalnych.
 6. Limity obowiązujące w projekcie grantowym:
 • Suma grantów przyznanych na etapie wyboru podmiotom wnioskującym, będącym jednostkami sektora finansów publicznych, wynosi maksymalnie 15 % wartości projektu grantowego.
 • Limit środków na jednego Grantobiorcę w ramach projektów grantowych realizowanych przez LGD nie może przekroczyć 100 000 zł.
 1. Warunki uzyskania grantu (dofinansowania):
 • Zadanie musi spełniać warunki wskazane w rozporządzeniu 1;
 • Zadanie (projekt) musi być zgodne z LSR, czyli z :
  – warunkami weryfikacji formalnej, w tym z :
  a) miejscem i terminem składania wniosku o powierzenie grantu,
  b) zakresem tematycznym,
  c) formą wsparcia,
  d) terminem realizacji zadania,
  e) innymi warunkami wsparcia wskazanymi w ogłoszeniu o naborze,
  -warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020;
  -celami i wskaźnikami LSR, czyli z  celem głównym, szczegółowym oraz przedsięwzięciem LSR oraz realizuje co najmniej jeden wskaźnik oddziaływania, rezultatu i produktu;
 • Zadanie musi zostać uznane za racjonalne;
 • Zadanie musi uzyskać minimum 30% maksymalnej liczby punktów z kryteriów wyboru dla przedsięwzięcia Miejsca aktywności ruchowej. Maksymalna liczba punktów do uzyskania – 25, z czego 30% stanowi 7,5 pkt.
 1. Dodatkowe warunki uzyskania grantu:
 • Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku posiada ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę lub potwierdzenie nie wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszonego zamiaru wykonania robót budowlanych, jeżeli zakres prac tego wymaga.
 • Zakup rzeczy i środków trwałych stanowi nie więcej niż 96 % kosztów grantu, natomiast pozostała kwota musi obejmować działania integracyjne lub aktywizacyjne.
 • Minimalna i maksymalna kwota grantu i wartość zadania mieści się w granicach określonych w punkcie 9 i 10.
 • W ramach projektu grantowego jeden wnioskodawca może złożyć maksymalnie 1 wniosek, a w przypadku wnioskodawców, którzy składają wniosek o powierzenie grantu w imieniu swoich jednostek organizacyjnych maksymalnie 2
 • Suma kontrolna wniosku w wersji elektronicznej z generatora i papierowej musi być
 • Termin realizacji zadania mieści się w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.
 1. Wymagane dokumenty:

Wniosek o powierzenie grantu wraz z załącznikami.

16. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej:

Wzory formularzy wymaganych dokumentów aplikacyjnych oraz kart oceny dostępne są w siedzibie Stowarzyszenia lub na stronie www.razemnawyzyny.pl:

Kryteria wyboru Grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów (w zakładce Do pobrania → Kryteria wyboru),

Generator wniosków znajduje się pod adresem :https://omikronkonkursy.pl/wnioski/generator1.php?a=fe97c3bf8d17f5cf&&b=c570260fb82776c15841b5224bd4facc

Jak zarejestrować się w GENERATORZE WNIOSKÓW

Pomocnicza instrukcja wypełniania wniosku w generatorze

 

[1]     Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 poz. 1570, Dz.U. 2016 poz. 1390,  Dz.U. 2017 poz. 1588 ).