Nabór 4/2016 Niekomercyjna i ogólnodostępna infrastruktura rekreacyjna i turystyczna wykorzystująca zasoby LGD

26822

STOWARZYSZENIE „RAZEM NA WYŻYNY”
ogłasza
NABÓR 4/2016
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
na Przedsięwzięcie

NIEKOMERCYJNA I OGÓLNODOSTĘPNA INFRASTRUKTURA REKREACYJNA I TURYSTYCZNA WYKORZYSTUJĄCA ZASOBY LGD
wskazane w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” na lata 2015-2023 (LSR)

1. Termin składania wniosków: od 3 do 20 października 2016 roku.

2. Miejsce i tryb składania wniosków:
Wnioski należy składać bezpośrednio (osobiście lub przez osobę upoważnioną lub przez pełnomocnika) w siedzibie Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” w Mykanowie przy ul. Cichej 72, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Wniosek należy złożyć w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej na płycie CD.
O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”.

3. Limit środków dostępnych w konkursie: 1 720 000,00 złotych.

4. Forma wsparcia: refundacja.

5. Zakres tematyczny operacji:
Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

6. Warunki udzielenia wsparcia:

  • Operacja musi spełniać warunki wskazane w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz warunki rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
  • Operacja musi być zgodna z LSR, czyli celem ogólnym: Zaangażowani i przedsiębiorczy mieszkańcy LGD, celem szczegółowym: Wzmocnienie pozytywnego wizerunku obszaru LGD i przedsięwzięciem: Niekomercyjna i ogólnodostępna infrastruktura rekreacyjna i turystyczna wykorzystująca zasoby obszaru LGD, oraz musi realizować co najmniej jeden wskaźnik oddziaływania, rezultatu i produktu.
  • Operacja musi spełniać warunki udzielenia pomocy wskazane w LSR, tzn. musi być zgodna w zakresie Opisu, Beneficjenta, Wartości minimalnej i maksymalnej dofinansowania oraz poziomu % wsparcia wskazanych dla Przedsięwzięcia Niekomercyjna i ogólnodostępna infrastruktura rekreacyjna i turystyczna wykorzystująca zasoby obszaru LGD w Tabeli 11 Tabela przedsięwzięć i typów operacji LSR.
  • Operacja musi uzyskać minimum 50% maksymalnej liczby punktów zgodnie z Kartą oceny zgodności z kryteriami wyboru dla Przedsięwzięcia: Niekomercyjna i ogólnodostępna infrastruktura rekreacyjna i turystyczna wykorzystująca zasoby obszaru LGD.

7. Obowiązujące kryteria wyboru operacji:
Karta oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru: Niekomercyjna i ogólnodostępna infrastruktura rekreacyjna i turystyczna wykorzystująca zasoby obszaru LGD.
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania -16. Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 50% maksymalnej liczby punktów.

8. Wykaz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

  • Wniosek o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz wskazane we wniosku załączniki niezbędne do ustalenia spełniania warunków przyznania pomocy,
  • Dokument potwierdzający, iż podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy jest osobą prawną.
  • Oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach, zasobach i doświadczeniu (dla osoby prawnej),
  • Oświadczenie o liczbie mieszkańców zameldowanych na pobyt stały i czasowy w miejscowości w której będzie realizowana operacja (stan mieszkańców danej miejscowości musi być aktualny na dzień 3 października 2016 r.).
    Przed wypełnieniem wniosku o przyznanie pomocy należy zapoznać się z wyżej wymienionymi Rozporządzeniami MRIRW oraz instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie pomocy.

9. Miejsce udostępnienia dokumentów:

dostępne są na stronie www.razemnawyzyny.pl oraz w siedzibie Stowarzyszenia pod numerem telefonu: (34) 374 00 01 lub 724 043 108. Pytania można kierować również na adres email: biuro@razemnawyzyny.pl.