Spotkania z przedstawicielami NGO i samorządów

630

W dniach 9 i 10 marca odbyły się spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz Włodarzami naszych członkowskich Gmin.

Podczas dyrektor biura LGD – Edyta Bauć omówiła postępy prac na przygotowaniem LSR na lata 2023-2027. Przedstawiła dane analizę i wyniki ankiet skierowanych do organizacji pozarządowych. Następnie przedstawiła propozycję celów i przedsięwzięć oraz podział budżetu na poszczególne fundusze i przedsięwzięcia oraz wskaźniki.

Członkowie organizacji pozarządowych określili grupy społeczne jakie powinny być w szczególności objęte wsparciem LSR oraz jaki rozwiązania instytucjonalno-prawne byłoby pomocne dla NGO przy aplikowaniu o środki.

Omówione zostały metody komunikacji oraz propozycje kryteriów wyboru.

Podczas spotkania z Wójtami naszych członkowskich Gmin omówiono propozycje projektów skierowanych do JST oraz jednostek organizacyjnych gmin. Uczestnicy spotkania zwrócili uwagę na działania skierowane na podniesienie świadomości ekologicznej w tym wsparcie przedsiębiorców dla których elementem rozwoju jest ochrona grodkowska.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział i owocną dyskusję!