Unieważnienie naboru w zakresie zadań na miejsca aktywności ruchowej

17683

Zarząd Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” informuje, iż w dniu 21 lutego 2018 r. podjął decyzję o unieważnieniu naboru nr 1/2018/G i ogłoszeniu nowego naboru wniosków. Przyczyną unieważnienia naboru jest nieosiągnięcie na etapie oceny wstępnej wskaźnika rezultatu wskazanego w ogłoszeniu o naborze. Zgodnie z Procedurą oceny i wyboru grantobiorców wraz z opisem sposobu rozliczania, monitoringu i kontroli grantów, rozdział XI.  Procedura wyboru grantobiorców w sytuacji zagrożenia realizacji projektu grantowego pkt 1 lit. a: w przypadku zbyt małej liczby wniosków złożonych w ramach naboru, niespełniającej wskaźników i celu projektu grantowego, Zarząd może podjąć decyzję o ogłoszeniu naboru uzupełniającego lub unieważnieniu naboru wniosków.

Podsumowując wskaźnik produktu i rezultatu po posiedzeniu Rady, Zarząd stwierdził, iż wskaźnik produktu projektu grantowego założony w ogłoszeniu o naborze w wysokości 10 sztuk – Liczba nowych obiektów infrastruktury rekreacyjnej i Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury rekreacyjnej jest wykonany na poziomie 11 obiektów, natomiast wskaźnik rezultatu: Liczba osób korzystających z nowej i przebudowanej infrastruktury rekreacyjnej założony w wysokości 4500 – wykonany jest na poziomie 3 549 osób.

Nowy nabór wniosków odbędzie się w najbliższym czasie.