Ważne informacje dotyczące ogłoszonych naborów

23387

W związku z ogłoszonymi naborami zwracamy się do Państwa z prośbą, aby przed przystąpieniem do wypełniania i kompletowania dokumentacji konkursowej zapoznać się z wytycznymi wskazanymi w:

– rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

 – Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” na lata 2015-2023 (LSR),

–  Procedurze oceny i wyboru operacji konkursowych,

– Karcie oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru (dla danego Przedsięwzięcia wskazanego w ogłoszeniu o naborze),

– Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy oraz wzorze umowy (dla danego zakresu tematycznego wskazanego w ogłoszeniu o naborze),

– opisie poszczególnych zakresów wskazanych na stronie internetowej Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” w menu głównym w katalogu KONKURSY.

Poniżej zwracamy uwagę na kilka istotnych kwestii związanych z ogłoszonymi naborami:

  1. Podmiot który uzyska wsparcie na podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej i zobowiązuje się w umowie przyznania pomocy do zachowania m.in. celu i wskaźników operacji, przez okres 2 lat (podejmowanie działalności) i 3 lat (rozwój działalności) od dnia wypłaty płatności końcowej, nie może zawiesić wykonywanej działalności w okresie w/w 2 lub 3 lat, nawet w przypadku, gdy przedmiotem operacji będzie prowadzenie działalności sezonowej.
  2. W kryterium oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru w brzmieniu: „W ramach prowadzonej działalności gospodarczej planuje się sprzedaż usług i/lub produktów za pośrednictwem platformy internetowej”, należy mieć na uwadze, iż prowadzenie działalności gospodarczej, oznacza, iż jednym z kodów PKD, którym posługuje się lub będzie się posługiwał podmiot wnioskujący o przyznanie pomocy w realizowanej operacji jest kod który umożliwia sprzedaż produktów/usług za pomocą platformy internetowej przeznaczonej do sprzedaży. Wykazanie, iż faktycznie sprzedaż produktów/usług „w internecie” będzie prowadzona w ramach realizowanej operacji, musi być szczegółowo opisane i potwierdzone danymi w biznesplanie i budżecie, czyli ponoszonych kosztach (bez względu na podmiot prowadzący platformę internetową).
  3. W kryterium oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru „Innowacyjność branżowa” uwzględniony będzie główny numer PKD, którym będzie posługiwał się podmiot wnioskujący o przyznanie pomocy na podjęcie lub rozwój działalności gospodarczej. Sprawdzenie spełnienia kryterium następuje poprzez sprawdzenie wpisów w CEIDG dokonane przez pracownika LGD w momencie złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Pracownik rejestrując wniosek o przyznanie pomocy, w którym podmiot wskazał, iż ubiega się o przyznanie punktów w tym kryterium wykonuje „print screen” z CEIDG z każdej gminy LGD, z uwzględnieniem kodu PKD wskazanego przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy oraz wydruk potwierdzający, iż w obrębie gminy, w której będzie realizowana operacja albo na obszarze co najmniej 3 gmin albo na całym obszarze LGD, żaden podmiot wykonujący działalność gospodarczą wpisaną do CEIDG, nie posługuje się wskazanym kodem PKD. Jeżeli w gminie, w której będzie realizowana operacja wskazany kod PKD występuje, ale nie wystąpi w trzech innych gminach obszaru LGD, punkty są przyznawane. Wydruk wykonany przez pracownika LGD musi być podpisany przez osobę składającą wniosek.
  4. Oświadczenie o liczbie mieszkańców zamieszkujących miejscowość, w której będzie realizowana operacja – nie ma gotowego druku oświadczenia. Podmiot zainteresowany otrzymaniem punktów jest zobowiązany sprawdzić liczbę mieszkańców zameldowanych na pobyt stały i czasowy (łączna wartość) w miejscowości, w której realizuje operację i liczba ta musi być aktualna na dzień 3 października 2016 roku. Data napisania i złożenia oświadczenia może być inna. Informacje o liczbie mieszkańców danej miejscowości można pozyskać w Urzędzie Gminy w wydziale zajmującym się ewidencją ludności. W przeprowadzonej ocenie wstępnej złożonych dokumentów pracownik LGD zweryfikuje dane z oświadczenia w Urzędzie Gminy.

Przykładowa treść ogłoszenia: Oświadczam, iż w miejscowości ………….(wpisać nazwę) na dzień 3 października 2016 roku jest zameldowanych na pobyt stały i czasowy ………….(wpisać liczbę) mieszkańców.     (data i podpis podmiotu ubiegającego się o wsparcie).

  1. Przy uwzględnieniu limitu na beneficjenta w okresie realizacji PROW 2014-2020 czyli 300 000 zł ( z wyłączeniem jst), uwzględnia się wszystkie operacje realizowane w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
  2. podmiot wnioskujący o premię 75 tys. zł w ramach podejmowania działalności, starając się w przyszłości o środki na rozwój firmy, musi pamiętać, iż jego limit zmniejsza się i będzie mógł pozyskać poprzez LGD na rozwój firmy tylko 225 000 zł
  3. stowarzyszenie, które będzie wnioskować o 300 tys. zł na budowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej, w przyszłości nie będzie mogło otrzymać grantu np. na działania aktywizacyjne.
  4. Podmiot zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jako jednoosobowa działalność gospodarczą, który jednocześnie prowadzi działalność wyłącznie w formie spółki cywilnej nie jest osobą prawną i zgodnie z wytyczną LSR w zakresie Beneficjenta nie może otrzymać dofinansowania.
  5. Podmiot składający wniosek w naborze jest zobowiązany dostarczyć również załączniki niezbędne do ustalenia warunków przyznania pomocy, które są zależne od zakresu realizowanej operacji (np. podejmowanie, rozwój, infrastruktura), formy prawnej podmiotu wnioskującego (np. osoba fizyczna, osoba prawna, spółdzielnia socjalna, jednostka sektora finansów publicznych), rodzaju zadań podejmowanych w ramach operacji (np. budowa, zakup sprzętów i maszyn). W przypadku wątpliwości które z dokumentów należy załączyć w danym naborze można skontaktować się z biurem Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”.