Przygotowanie LSR na lata 2021-2027

Stowarzyszenie „Razem na wyżyny” złożyło wniosek o przyznanie pomocy dla Poddziałania 19.1 Wsparcie Przygotowawcze (II nabór wniosków o przyznanie pomocy) w ramach PROW na lata 2014-2020 do Zarządu Województwa Śląskiego.

W dniu 06.06.2022 r. podpisana została umowa o przyznaniu pomocy nr 00024–6934-UM1200024/22 działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w ramach poddziałania Wsparcie przygotowawcze objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przygotowany został plan włączenia społeczności, który zakłada przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju z udziałem lokalnej społeczności na lata 2023-2027.

W celu zapewnienia oddolnego charakteru opracowywanego dokumentu Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) planuje się szeroką partycypację przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego oraz mieszkańców każdej z gmin wchodzących w skład LGD Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”. Podmiotem odpowiedzialnym za opracowanie LSR i koordynację wszystkich prac będzie Zespół ds. opracowania LSR Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”, który zostanie wyłoniony w ramach otwartego naboru zgłoszeń poprzez stronę internetową LGD. Budowanie strategii będzie się składało z kilku głównych etapów:


Etap I. Zdefiniowanie potrzeb i potencjału obszaru LSR;
Etap II. Wybór i określenie hierarchii celów LSR;
Etap III. Poszukiwanie rozwiązań, stanowiących sposoby realizacji strategii;
Etap IV. Stworzenie systemu monitorowania postępów w realizacji LSR;
Etap V. Zidentyfikowanie grup docelowych LSR;


Dla zapewnienia możliwie szerokiego udziału społeczności lokalnej w tworzeniu LSR przewidziano zastosowanie zróżnicowanych metod partycypacji społecznej, w przeważającej większości będą to środki umożliwiające komunikację dwustronną.