Dołącz do Zespołu ds. opracowania LSR!

2253

W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju w nowym okresie programowania Zarząd Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” zaprasza osoby fizyczne, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji publicznych z gmin: Dąbrowa Zielona, Kłomnice, Kruszyna, Miedźno, Mykanów oraz Rędziny do aktywnego udziału w pracach Zespołu ds. opracowania LSR.

Celem działalności zespołu jest:

  • aktywizowanie lokalnych społeczności na obszarze w/w gmin do udziału w procesie tworzenia LSR,
  • aktywny udział w spotkaniach konsultacyjnych prowadzonych podczas opracowywania LSR,
  • inicjowanie wszelkiej aktywności społeczności lokalnych w celu identyfikacji lokalnych problemów i potrzeb,
  • utrzymywanie stałego kontaktu z biurem LGD,
  • współorganizowanie spotkań konsultacyjnych dla lokalnych społeczności, podczas tworzenia LSR,
  • pośredniczenie w wymianie informacji pomiędzy zespołem opracowującym LSR a lokalną społecznością.

Pierwsze spotkanie Zespołu odbędzie się w czerwcu 2022 r.

Zainteresowanych udziałem w pracach Zespołu prosimy o kontakt telefoniczny: 724 043 108 lub mailem: biuro@razemnawyzyny.pl. W zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy.

W zespole powinni znaleźć się przedstawiciele każdej z gmin objętych LSR.