Zapraszamy na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

4840

Zarząd Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” z siedzibą w Mykanowie zgodnie z przepisami § 20 ust. 2 i 5 Statutu Stowarzyszenia zwołuje na dzień 30 lipca 2020 r. (czwartek) na godzinę 16:00 w sali przyjęć weselnych Wiola w Mykanowie ul. Częstochowska (budynek OSP)

ZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA „RAZEM NA WYŻYNY”

z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór komisji uchwał i wniosków oraz komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie Regulaminu Obrad Walnego Zebrania.
6. Przedstawienie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Rady oraz sprawozdania finansowego za rok 2019 r. oraz dyskusja.
7. Przedstawienie zmian w Regulaminie Zarządu i Rady, Statutu Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” oraz dyskusja.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za 2019 r. oraz sprawozdania finansowego za 2019 rok,
b) zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi,
c) udzielenia absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczy,
d) zatwierdzenia sprawozdania Rady,
e) zatwierdzenia zmian w Regulaminie Zarządu,
f) zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady,
g) zatwierdzenia zmian w Statucie Stowarzyszenia,
h) ustalenia składek członkowskich na 2020 rok,
i) ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży członkom zarządu i Komisji Rewizyjnej,
j) ustalenia liczby osób wybieranych do Zarządu.
9. Wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej na nową kadencję.
10. Ogłoszenie wyników wyborów i podjęcie uchwał w sprawach wyborów:
a) Zarządu,
b) Komisji Rewizyjnej.
11. Wolne wnioski.
12.Zakończenie zebrania.

W przypadku braku obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków w wyżej podanym terminie zebranie odbędzie w tym samym dniu i miejscu o godz. 16:30 bez względu na liczbę członków.

Wszystkie dokumenty, o których mowa powyżej są wyłożone do wglądu w biurze Stowarzyszenia w Mykanowie codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00

Podczas spotkania będzie można dokonać wpłaty składek członkowskich u pracownika biura.

Informujemy, iż Walne Zebranie odbędzie się z zachowaniem obowiązujących zasad reżimu sanitarnego w związku z panującą epidemią SARS-CoV-2.

  • Prosimy aby każdy uczestnik posiadał środki ochrony (maseczki, rękawiczki jednorazowe) zgodnie z wymogami.
  • Przy podpisywaniu listy obecności prosimy o zachowanie wskazanego odstępu pomiędzy osobami.
  • Przed wejściem na salę obrad będzie zbierana od każdej osoby Ankieta epidemiologiczna (stanowi załącznik do zawiadomienia).
  • Dokumenty, które zostały wskazane w porządku obrad, otrzymają Państwo drogą mailową (na adres wskazany w deklaracji członkowskiej) lub pocztą w przypadku braku adresu mailowego, w terminie 14 dni przed posiedzeniem. Prosimy o zapoznanie się z nimi i w przypadku uwag o przesłanie ich zwrotnym mailem do dnia 24.07.2020 r. Podczas dyskusji wyjaśnimy zgłoszone przez Państwa uwagi i wątpliwości.

Bardzo prosimy o zgłoszenie obecności/nieobecności telefonicznie pod numer 724 043 108 lub 34 374 00 01 lub mailem na adres biuro@razemnawyzyny.pl, w terminie do 24 lipca 2020 r.