Zapraszamy na Walne Zebranie

1261

Zarząd Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” zwołuje na dzień 7 września 2018 r. (piątek) na godzinę 16:00 w Gospodarstwie Agroturystycznym „Pod żaglami” w Ostrowach nad Okszą ul. Zadworna

NADZWYCZAJNE  WALNE  ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA „RAZEM NA WYŻYNY”  z następującym proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie zebrania
  2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania oraz komisji uchwał i wniosków.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przedstawienie propozycji zmian w LSR oraz wyników konsultacji społecznych. Dyskusja.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” na lata 2015-2023.
  6.  Wolne wnioski.
  7. Zakończenie zebrania.

W przypadku braku obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków w wyżej podanym terminie zebranie odbędzie w tym samym dniu i miejscu o godz. 16:30 bez względu na liczbę członków.