Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”

94

Zarząd Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” z siedzibą w Mykanowie zgodnie z przepisami § 20 ust. 2 i 5 Statutu Stowarzyszenia zwołuje na dzień 27 maja 2024 roku na godzinę 16:00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Mykanowie, ul. Samorządowa, 42-233 Mykanów

NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA „RAZEM NA WYŻYNY”

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór komisji uchwał i wniosków.
 5. Przedstawienie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz sprawozdania finansowego za 2023 r. oraz dyskusja.
 6. Przedstawienie propozycji zmian w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność LSR na lata 2023-2029 oraz dyskusja.
 7. Przedstawienie propozycji Kryteriów wyboru na lata 2024-2029 oraz dyskusja.
 8. Przedstawienie Regulaminu Rady i dyskusja.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zatwierdzania sprawozdania z działalności Zarządu za 2023 r.
  b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2023 rok,
  c) zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi,
  d) udzielenia absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczy,
  e) zatwierdzenia zmian w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2023-2029
  f) zatwierdzenia Kryteriów wyboru na lata 2024-2029,
  g) upoważnienia Zarządu do wprowadzania zmian w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023,
  h) zatwierdzenie Regulaminu Rady Rady.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zakończenie zebrania.

W przypadku braku obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków w wyżej podanym terminie zebranie odbędzie w tym samym dniu i miejscu o godz. 16:15 bez względu na liczbę członków.

Prosimy o potwierdzenie obecności na Walnym Zebraniu telefonicznie pod numer 724 043 108 lub 34 374 00 01 lub mailem na adres biuro@razemnawyzyny.pl.

Podczas zebrania będzie można uiścić składki członkowskie w wysokości 48 zł (roczna) Składkę można wpłacić na konto bankowe o numerze: 59 8258 0005 2000 0015 5619 0001.