Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej

8597

 OGŁOSZENIE O PLANOWANEJ REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ

Stowarzyszenie „Razem na wyżyny”, w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność informuje o zamiarze realizacji operacji własnej, o której mowa
w art. 17 ust. 6 Ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 2015r., poz. 378 z póź. zm.).

Operacja własna będzie realizowana w ramach określonego w LSR przedsięwzięcia 1.1.4 Sieciowanie organizacji pozarządowych.  Operacja będzie realizowana przez LGD jako operacja własna pod warunkiem, że żaden inny podmiot uprawniony do otrzymania wsparcia w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie www.razemnawyzyny.pl, nie zgłosił LGD zamiaru realizacji takiej operacji. Jeżeli chociaż jeden podmiot, uprawniony do otrzymania wsparcia, zgłosi zamiar realizacji ww. operacji, LGD w terminie 3 miesięcy ogłosi nabór wniosków w tym zakresie.

 1. ZAKRES TEMATYCZNY:
 • Zgodność z zakresem rozporządzenia: Wzmacnianie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. poz 1570, z późn. zm).
 • Zgodność z zakresem LSR: Sieciowanie organizacji pozarządowych.
 • Zakres realizowanych zadań obejmuje: konferencja, szkolenie, warsztat, spotkanie, seminarium, akcja społeczna itp.
 1. OPERACJA MA REALIZOWAĆ CELE I PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTE W LSR A TAKŻE PLANOWANE DO OSIĄGNIĘCIA WSKAŹNIKI:
 • Przedsięwzięcie 1.1.4 – Sieciowanie organizacji pozarządowych
 • Cel szczegółowy 1.1. Wzmocnienie kapitału społecznego i spójności wewnętrznej obszaru.
 • Cel ogólny 1. Zaangażowani i przedsiębiorczy mieszkańcy obszaru LGD.
 • Wskaźnik produktu: – Liczba zaangażowanych partnerów
  – Liczba wydarzeń.
 • Wskaźnik rezultatu: Liczba uczestników wydarzeń integrujących i/lub aktywizujących.
 1. CEL PROJEKTU:

Wzmocnienie kapitału społecznego i spójności wewnętrznej obszaru poprzez realizację inicjatyw sieciujących organizacje pozarządowe z obszaru LGD.

Projekt przewiduje:

I. Wyjazdy studyjno-szkoleniowe

 1. Zorganizowanie dwóch 2 dniowych wyjazdów studyjno-szkoleniowych w obrębie
  min 60 km od siedziby LGD „Razem na wyżyny”, w ramach których:
 • przeprowadzone zostaną warsztaty szkoleniowe, które uwzględniać będą zagadnienia związane z sieciowaniem organizacji pozarządowych (np. dlaczego budujemy sieć? kto będzie zarządzał siecią? przykłady dobrego sieciowania, Akademia Liderów Lokalnych, pozyskiwanie funduszy zewnętrznych, przygotowanie projektów i wniosków dotacyjnych, a także warsztaty z zakresu np.: komunikacji interpersonalnej, komunikacji w partnerstwie, mediacji i negocjacji, wystąpień publicznych, zarządzania zasobami ludzkimi). Osoba prowadzącą warsztaty musi posiadać odpowiednie doświadczenie i kwalifikację do zakresu operacji.  Czas warsztatu min. 5 godzin.
 • zapewnione zostanie: transport i ubezpieczenie uczestników, nocleg, sala szkoleniowa, pełne wyżywienie, materiały szkoleniowe, osoby prowadzące/szkoleniowcy.
 • minimalna liczba uczestniczących w ramach operacji partnerów (organizacji pozarządowych) z terenu LGD „Razem na wyżyny” – 20 organizacji.
 • minimalna liczba uczestników wyjazdów – 35 osób.

II. Wyjazdy studyjne na terenie LGD

 1. Zorganizowanie minimum trzech 1 dniowych wyjazdów studyjnych do 3 różnych gmin z obszaru LGD „Razem na wyżyny”, w ramach których:
 • zaprezentowana zostanie działalność minimum jednej organizacja funkcjonującej w danej gminie w formie prezentacji, warsztatu lub pokazu;
 • uczestnicy odwiedzą obiekty/miejsca będące atrakcyjnym, ważnym zasobem danej gminy;
 • zapewnione zostanie: miejsce prezentacji dla organizacji pozarządowej/-ych, materiały/produkty, osoby prowadzące/trenerzy niezbędni do przeprowadzenia warsztatów i zajęć, obiad i serwis kawowy, transport uczestników, ubezpieczenie uczestników;
 • minimalna liczba uczestników każdego z wyjazdów – 20 osób.
 • III. Promocja

1. Wypracowanie przez partnerów (uczestników) operacji pomysłu na działania/materiały promujące tematykę realizowanej operacji.

2. Realizacja wypracowanych pomysłów ( w przypadku materiałów promocyjnych – minimum 1000 szt.).

 1. TERMIN REALIZACJI OPERACJI:

Od kwietnia do grudnia 2020 roku.

 1. FORMA WSPARCIA:

Refundacja zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24.09.2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2015r. poz. 1570 z późn. zm.).

 1. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW NA OPERACJĘ:
 • Maksymalna wartość dofinansowania – 50 000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy);
 • Minimum 10% wkładu własnego;
 • Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000,00 zł, zgodnie
  z § 4 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia wymienionego w pkt 7.
 1. POZIOMY WSPARCIA USTALONE W LSR DLA POSZCEGÓLNYCH KATEGORII WNIOSKODAWCÓW:
 • nie wyższej niż 70 % kosztów kwalifikowanych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
  o swobodzie działalności gospodarczej,
 • nie wyższej niż 63,63 % kosztów kwalifikowanych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych;
 • nie wyższej niż 90 % kosztów kwalifikowalnych – w pozostałych przypadkach
 1. KRYTERIA WYBORU OPERACJI WRAZ ZE WSKAZANIEM MINIMALNEJ LICZBY PUNKTÓW, KTÓREJ UZYSKANIE JEST WARUNKIEM WYBORU OPERACJI:

W przypadku, jeśli został zgłoszony zamiar realizacji operacji przez potencjalnego wnioskodawcę, LGD w oparciu o Kartę weryfikacji podmiotu zgłaszającego zamiar realizacji operacji własnej (zał. nr 33 do Procedury oceny i wyboru operacji w ramach LSR (dla operacji konkursowych i operacji własnych) dokonuje oceny, czy jest on uprawniony do wsparcia. W sytuacji, kiedy zgłosi się realizator operacji własnej, uprawniony do wsparcia, operacja zostaje przesunięta na tryb konkursowy i oceniona zgodnie z Procedurą oceny i wyboru operacji w ramach LSR
(dla operacji konkursowych i operacji własnych). Operacja zostanie oceniona w ramach lokalnych kryteriów wyboru. Operacja musi uzyskać, co najmniej 50% maksymalnej liczby punków. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania wynosi 17.

9. TERMIN I SPOSÓB ZGŁASZANIA REALIZCJI OPERACJI:

 • Termin składania zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej:
  od 12.10.2019r. do 12.11.2019r do godz. 10.00.
 • Zgłoszenia, które wpłyną do biura Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
 • Miejsce składania zgłoszenia: biuro Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”, ul. Cicha 72, 42-233 Mykanów.
 • Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej należy składać w formie pisemnej na formularzu będącym załącznikiem do niniejszej informacji, w jednym egzemplarzu (Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej).
 • O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”.
 1. Dokumenty pozwalające na potwierdzenie, że podmiot zgłaszający zamiar realizacji operacji własnej jest uprawniony do wsparcia, tj. spełnia definicję beneficjenta określoną w § 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24.09.2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2015r. poz. 1570 z późn. zm.), zgodne z listą załączników dot. identyfikacji beneficjenta, określone we wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

ZAŁĄCZNIKI:
Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej – sieciowanie organizacji pozarządowych

Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji.

Lokalne kryteria wyboru operacji własnych LGD.

Karta weryfikacji zgłoszenia zamiaru realizacji operacji.

Procedura oceny i wyboru operacji i wyboru operacji w ramach LSR ( dla operacji konkursowych i operacji własnych).